GAZETE
DERGİ
KİTAP
=> STAJ HAZIRLIK SORULARI
=> DERSLER
=> araştırma teknikleri
=> problem cözme
=> İSTATİSTİK
=> İŞ ORTAMI
=> Yönetim Bilgi Sistemi
=> BILGISAYAR
=> e ticaret
=> internet
=> isletme
=> girişimcilik
=> EKONOMİ
=> Ticaret - pazarlama
=> TİCARİ BELGELER
=> TİCARET MATEMATİĞİ
=> İŞLETME DEFTERİ
=> İŞ HUKUKU
=> GENEL MUHASEBE
=> TURİZM
=> sergi ve fuarda ürün tanıtımı
=> SUNUM
=> beden dili
=> HAZIR CEVAP YETENEĞİ
=> yaratıcı drama
=> DRAMA ÖRNEKLERİ
=> sosyal psikoloji
=> TELEFONLA İLETİŞİM
=> RANDEVU VE PROTOKOL
=> büro düzenleme
=> RESMİ YAZILAR
=> dosyalama süreci
=> BÜRO MAKİNALARI
=> İŞLETME VE BÜRO YÖNETİMİ
=> KİŞİSEL ve MESLEKİ GELISIM
=> DUYGU, DÜŞÜNCE, SÖZ, DAVRANIŞ, ALIŞKANLIK, KİŞİLİK, KADER
=> GENEL KÜLTÜR
=> SİTE (hayret3.tr.gg)
=> SİTE HARİTASI
KURS (BİLGİSAYAR)
KOLLEKSİYON
3D TASARIM
GEZİ YORUM (TÜRKİYE)
OKUL RESİMLERİ
EKOSİSTEM (DENGE VE DÖNGÜ)
BLOG
intro
hayret3
SİTE şablonu
Forum
KAYNAK ( html kodu )
ARŞİV
SAYAC
Yeni sayfanın başlığı


İŞLETME DEFTERİ

işletme işletme , iş hayatı, işletme yönetimi,işletme çeşitleri girişimcilik, işletmenin cevresi, işletmenin kaynakları,iş kolları, piyasaları izlemek, faaliyet alanı, isletme ve piyasa şartları, ticaret, pazarlama, müşteri ilişkileri, organizasyon, iş planı, iş programı, iş organizasyonu,iş güvenliği ve işçi sağlığı,iş yeri açmak, bildirimler, ticari belgeler ,işletme defteri ,

İŞLETME DEFTERİ

1. …………………………….. Türk Ticaret Kanunu’nun 66/3 maddesine göre ikinci sınıf tacirlerin ekonomik faaliyetlerini izledikleri defterlerdir

2.    …………………………..   nun 178. maddesinde , işletme hesabı esasına göre defter tutaca kolanlar şunlardır:Ø Yeni işe başlayan tacirlerØ Vergi Usul Kanunu’nun 177. maddesinde belirtilen iş hacmini aşmayan tacirler İşletme hesabı defterine, sade alış ve satış tutarları, genel giderler, diğer giderler ve diğer gelirlere ilişkin tutarlar kaydedilir.  Bunların dışında kalan varlıklar ve borçlar, bu deftere kaydedilmez. Mesela işletme hesabı defterinde kasa mevcudunu, bankadaki mevduat tutarı, müşterilerden olan alacağı veya satıcılara olan borcu görme imkânı yoktur. Bu gibi ayrıntıbilgiler için ayrıca ………………………………. tutulması gerekir.   

3. İşletme defterine yapılacak kayıtlarda işlemin ……………………. veya ……………………..olduğuna bakılmaksızın işlemle ilgili toplam tutar kaydedilir.

4. Alışların veya satışların …………………. olmasına bakılmaksızın belge tutarı ile kayıt yapılır. ………………. Veya…………… ilgili ayrıca kayıt yapılmaz.

5. Bu defterde de her sayfa dolduğunda karşılıklı sayfaların toplamları ……………………………… aktarılır.

6. İşletme defteri tutmakla yükümlü kuruluşlar için her türlü ………………..-………………….kayıtlarının işlenmesi sağlanır.

7. Bununla birlikte girişıkış işlemleri ile ilgili …………………………yapılabilir. Ayrıca ………………………hazırlanabilir.

8. İşletme defteri ciltli, sayfaları karşılıklı, ………………..numaralıdır. Karşılıklı sayfaların sol tarafı ……………kısmından, sağ tarafı …………………kısmından oluşur.

9. İşletme defterinin her sayfasının ilk satı, bir önceki sayfanın toplamının devredildiği “ …………………………………….”; son satırı ise sayfa toplamının yazıldığı “……………………..”dır.

10.              Ticari belge işlem tarihinden sonra……………………..gün içinde işletme defterine kaydedilmelidir.

11.              İşlemler, ……………………..sayfalarına sıra numarası ile yazılır. Gider sayfaları kendi aralarında, gelir sayfaları da yine kendi aralarında birbirini takip eder.

12.              Diğer bir ifade ile giderler kaydedilirken 1. sayfanın gider satırları dolunca 2. sayfanın …………………….satırlarına devam edilir. Aynı şekilde gelirler de kaydedilirken 1. sayfanın gelir satırları dolunca 2. sayfanın gelir satırlarına geçilerek devam edilir.

13.              Tacir, tutmak zorunda olduğu işletme defterini notere ……………… ettirmek zorundadır.

14.              Öteden beri işe devam etmekte olanlar. (VUK md. 221/1) defterlerini kullanacağı yıldan önce gelen …………….ayda tasdik ettireceklerdir.

15.              İşe yeni başlayanlarda Tasdik zamanı (VUK221/3.md.)Mükellefiyete girme tarihinden (işe başlama gününden) önceki ……………………. defterlerini tasdik ettireceklerdir.

16.               İşçi ücretleri, her ay sonunda …………………   undaki brüt tutar üzerinden kaydedilir.

17.              SSK işveren ve işsizlik sigortası payı ayrıca ……………… yazılır.

18.              Kira gideri, ………….. tutardan kaydedilir

19.              Sabit kıymet alımından …………….üzerindeki KDV, ilgili sütuna yazılır

20.              Kaydı yapılan ticari belge üzerine “……………………………..” ifadesi yazılır (zorunlu değil).

21.              Defterdeki sıra numarası, kayıt yapılan …………………..üzerine ayrıca yazılır ( zorunludeğil ).

22.              Yıl sonunda gider ve sayfası rakamları toplanır.  Mal sayımı yapılır. Envanterle bulunan mal tutarı, …………….. sayfasına eklenir ve toplam alınarak işletmenin kâr veya zararı bulunur.

23.               İşletmeye alınan sabit değerlerin ( demirbaş, taşıt, makine, gayrimenkul gibi) bedeli kaydedilmez.Sadece sabit değerler için ödenen ……………………… kaydedilir.

24.              DÖNEM SONU İŞLEMLERİ İşletme hesabı esasına göre defter tutan tacirler, mal alım satımı ile uğraşıyorsa yıl  sonunda ……………………… yapmak durumundadır. Dönem sonunda yapılan sayımda elde bulunan mallar, maliyet fiyatları ile değerlendirilir ve dönem sonu mal mevcudu bulunur.İşletmenin dönem sonu mal mevcudu, bir sonraki yılın dönem başı mal mevcudunu gösterir.

25.              Envanterin Tanımı Bir başka tanıma göre de işletmenin herhangi bir zamanda elinde bulunan ekonomik değerleri (para, mal,demirbaş, taşıt, bina, arsa gibi) sayarak, tartarak, ölçerek değerlendirmesine envanter denir. İktisadi bir kıymetin varlığının fiili olarak, yani elle sayılarak tespit edilmesine………………… envanter; kayıt ve belgeler üzerinden tespit edilebilmesine ise ……………….envanter adı verilir.

26.              Envanter Listesinin Hazırlanması İşletmenin mal mevcudu işletme defterinde gösterileceği gibi ayrıca …………………. defteri tutarak mal envanterini bu deftere kaydedebilirler. İsteyen ikinci sınıf tacirler boş bir kâğıt üzerine ……………..listesini yapıp imzalar ve kaşeler ise bu da kayıt yerine geçer (Şekil 4.1).. İktisadi kıymetlerin sayılması, tartılması ve ölçülmesi suretiyle tespiti.Tespit edilen iktisadi kıymetlerin VUK'un kabul ettiği değerleme ölçüleri ile değerlendirilmesi..Envanter kaydı için A4 kâğıdı kullanabilir. Envanter kaydını yaptığı bu defteri kaşeler ve imzalar.

27.              Amortisman Ayırma: Gayrimenkuller   ye  tesisat gibi  amortismana  tabi  olan  kıymetler,  işletme  hesabi defterine  kaydedilemez.  Ancak  VUKnun  189uncu  maddesine  gore  bunların  amortisman kayıtları  tutulmak  şartıyla  bu  kıymetler  üzerinden  her  yil  ayrılan  amortismanlar,  işetme hesabi defterine……….. olarak işlenir.

28.              İşletme hesabi defterinde sadece  ………………(normal) usulde amortisman ayrılır.

29.              Vergi    Usul   Kanununun   315inci    maddesinde   4008   sayılı    Kanunla    yapılan düzenlemeyle mükelleflerin amortismana tabi iktisadi kıymetleri için ayırabilecekleri normal amortisman nispeti % 25den % 20ye indirilmiştir. Böylece ………. yıllık amortisman süresi 5 yila çıkarılmıştır.

30.              Amortisman Ayırma Şartları    İşletmede bir yıldan fazla kullanılabilir olması, Yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunmas,Değerleme gününde envantere dahil ve kullanıma hazır olması  ,İktisadi kıymetin değerinin 480 YTL’yi ( 2005 yılı için ) aşması VUK’un 315. maddesine göre mükellefler, amortismana tabi iktisadi kıymetler için Maliye Bakanlığınca iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınarak tespit ve ilan edeceği oranlar üzerinden ………………………..hesaplayacaklardır.

31.              (X) TMCARET MŞLETME 31/12/2005 TARMHLM HESAP ÖZETM     İŞLETME HESABI ÖZETİ VERGİ Usul Kanunu’nun 196.maddesine göre işletme hesabı esasına göre defter tutanlar, her hesap döneminin sonunda işletme hesap özeti (işletme hesabı hülasası) alınır.Gelir toplamı fazla çıkarsa, fazlalık gider tarafına……………. olarak yazılır.

32.              Gider tarafının fazla çıkması hâlinde ise fazlalık gelir tarafına yazılır ki bu da işletmenin …………………….ettiğini gösterir.

33.              203 sayılı VUK Genel Tebliği’ne göre işletme hesabı esasına göre tutulacak defterler ayyapraklar hâlinde de tutulabilir.İşletme defterinde kayıt yapılırken ……………. kalem kullanılır.Ancak muhasebe işlemleri bilgisayar ortamında yapılıyor ise defter, bilgisayar ile yazıcıdan alınabilir.

34.              Yanlış Kayıtların Düzeltilmesi  (VUK Md. 217) Bütün muhasebe defterlerinde olduğu gibi işletme defterinde yapılan yanlış kayıtlar, ancak …………….. göre düzeltilebilir.

35.              Diğer bilumum defter ve kayıtlara rakamlar, yazılar yanlış yazıldığı taktirde düzeltmeler ancak yanlış rakam ve yazı ………………şekilde tek çizgi ile çizilmek, üst veya yan tarafına ya da ilgili bulunduğu hesabına doğrusu yazılmak suretiyle yapılır.

36.              Defterlere geçirilen bir kaydı kazımak, çizmek veya silmek suretiyle okunmaz bir hâle getirmek ……………..

37.              Boş satır bırakılamayacağı ve sayfaların yok edilemeyeceği (VUK Md.218):” Defterlerde kayıtlar arasında usulen yazılmaya mahsus olan satırlar, çizilmeksizin boş bırakılamaz ve atlanamaz.”Boş kalan satırlar (kayıt bulunmayanlar) mürekkepli kalemle ………………….. ile çizilmek suretiyle sonradan kayıt yapma imkânını ortadan kaldırmak üzere doldurulmuş sayılır.

38.              Ciltli defterlerde sıra numarası izleyen ……………ciltten koparılamaz.

39.              Tasdikli müteharrik sayfalı defterlerin sırası …………………. ve sayfaları yırtılamaz.F

40.              Belgelerin ve İşletme Defterinin Saklanması ve İbrazı………………………….ile ………………………………………, defter ve belgelerin saklanması veibrazını hüküm altına almıştır.

41.              Belgelerin Saklanması Tacirler; TTK 66.maddesine göre Tacirin saklamak zorunda olduğu belgeler şunlardır  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

42.              Defterlerin Saklanması Türk Ticaret Kanunu’nun 68. maddesine göre tutulması zorunlu olan defterlerin, muhasebe kayıtlarında kullanılan belgelerin, son kayıt tarihinden itibaren ……………….yıl süreyle saklanmazorunludur. Bu 10 yıllık süre içinde defter ve belgeler, işletme sahibinin işlemleri hakkında delil olarak kullanılır.

43.Vergi Usul Kanunu’nun 253. maddesine göre tutulması zorunlu olan defterlerle, ispatedici kâğıtlar olan vesikaları ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak………….. yıl süre ile muhafaza etmeye mecburdurlar ( saklamak zorundadırlar) .

44.Defter ve Belgelerin İbrazı Vergi Usul Kanunu’na göre defter ve belgelerini saklamak zorunda olan mükellef, yetkili makam ve memurların istemeleri hâlinde inceleme için defter ve belgeleri arz etmek (vermek ) zorundadır.Defter ve belgelerin saklanmaması ve …………………….edilmemesi suçtur. Bu taktirde defter ve belgeler hiç tutulmamış ve kullanılmamış sayılır. TTK’ya göre saklanması gereken defter ve belgelerin ilgili mahkemenin istemesi halinde ibraz edilmesi zorunludur.

45.              Defter ve Belgelerin Kaybolması Mükellef, tuttuğu defter ve kullandığı belgelerin saklanması konusunda her türlü tedbiri almak zorundadır. Ancak tüm tedbirleri almasına rağmen defter ve belgeleri; yangın,su baskını, yer sarsıntısı gibi bir afet sebebiyle kanuni süre içinde ziyana uğrarsa (kaybolursa ) bunu ispatlaması gerekmektedir.Bunun için tacir, ziyanı öğrendikten itibaren …………. gün içinde ticari işletmesinin bulunduğu yerin yetkili mahkemesinden kendisine bir vesika vermesini isteyebilir. Böyle bir vesika almamış olan tacir, defterini ibrazdan kaçınmış sayılır.

İÇİNDEKİLER  

Ttk        vuk

yasaktır

 

İbraz edilmemesi

15 gün

Muhasebe kaidelerine

5 yıl

gider ve gelir

kâr

10 yıl

Zarar

gider

sayfalar

basit

4

Okunacak

GİDER GELİR

belge

envanter

gelir

envanter

ondan sonraki sayfalara

gider

“muhasebe kaydı yapıldı

KDV

sıra

peşin veya veresiye

bir tarihte

Ödeme tahsilatlarla

KDV'nin takibi

devreden toplam satırı  toplam satırı 

tasdik

yardımcı hesapların

GELİR  GİDER

hesap özetleri

gider

peşin veresiye    senetli

ücret bordrosundaki

brüt

 

10 gün

Vergi Usul Kanunu’nun

fatura

Mal envanteri

Amortisman

Tek çizgi

işletme defteri

fiili envanter; kaydi envanter

Mürekkepli

sonGİDER                                                                        İŞLETME       HESABI     DEFTERİ    

 

Sıra No

Kayıt Tarihi

Alınan Fatura veya belgenin

AÇIKLAMA

Ücret ve Diğer Giderler

Satın alınan Mal

İndirilecek KDV

Toplam

 
 

Tarihi

Nosu

 

 

 

 

 

Devreden Toplam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

GELİR

 

Sıra No

Kayıt Tarihi

Kesilen Fatura veya belgenin

AÇIKLAMA

Ücret ve Diğer Gelirler

Satılan Mal

Hesaplanan KDV

Toplam

 
 

Tarihi

Nosu

 

 

 

 

 

Devreden Toplam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

 

Aslı Tekstil Ticaret İşletmesi’nin 2006 gider işlemleri aşağıdaki gibidir:

1. İşletmenin dönem başı mal mevcudu 3.500 YTL’dir.

2. 05.01.2006 tarihinde 165 numaralı fatura ile 5000 YTL’lik iplik satın alınmış, karşılığında 1 ay vadeli borç senedi verilmiştir (% 8 KDV hariç).

3. 3.02.2006 tarihinde 201 numaralı fatura ile bir adet dikiş makinesi 35 000 YTL alınmış, bedeli peşin olarak ödenmiştir ( % 18 KDV hariç ).

4. 28.02.2006 tarihinde 52 nu.lı fatura ile iş yerinin ihtiyacı olan kırtasiye malzemesi  550 YTL’ye peşin alınmıştır ( %18 KDV hariç).

5. 15.03.2006 tarihinde 300 YTL olan işletme kirası stopajları ( %22 gelir vergisi stopajı) kesilerek kalan tutar, işletme sahibine ödenmiştir.

6. 20.03.2006 tarihinde muhtasar beyanname ile kira stopajı (%22 YTL gelir  vergisi   stopajı kesilir ) 715 numaralı makbuzla vergi dairesine bildirilerek ödenmiştir.

7. 25.04.2006 tarihinde 102 nu.lı fatura ile kredili olarak 1000 YTL’ lik giyim aksesuarı satın alınmıştır (% 18 KDV hariç).

8. 20.06.2006 tarihinde 93 numaralı fatura ile 236 YTL’lik temizlik malzemesi peşin olarak satın alınmıştır (%18 KDV dahil).

9. 15.07.2007 tarihinde 00145 nu.lı fatura ile 145. YTL telefon gideri ödenmiştir (%18 KDV dahil).

Aslı Tekstil Ticaret İşletmesi’nin 2006 gelir kayıtları aşağıdaki gibidir:

1. 04.05.2006 tarihinde 00789 numaralı fatura ile 10 top kumaş 5.500 YTL’ye  satılmıştır (%8 KDV hariç)

2. 07.06.2006 tarihinde 00790 nu.lı fatura ile150 metrelik perdelik kumaş 570 YTL’ye  satılmıştır (%8 KDV hariç).

3. 08.08.2006 tarihinde atölyede dikilen 800 adet çocuk tişörtü, 00791 nu.lı fatura ile  4000 YTL’ye satılmıştır ( %8 KDV hariç ).

4. 31.12.2006 tarihinde yapılan sayımda, işletmede 5.600 YTL’lik mal olduğu tespit  edilmiştir.

 

 

 

Giderler                                  İŞLETME HESABI ÖZETİ                           

Gelirler

 

 

Donem başı mal stoku        

Satılan mal                       

Satın alınan mal             

Diğer gelirler                       

Diğer giderler                 

Dönem sonu mal stoku      

Dönem Karı                       

 

                                      

 

  Toplam                                                                   

Toplam