GAZETE
DERGİ
KİTAP
=> STAJ HAZIRLIK SORULARI
=> DERSLER
=> araştırma teknikleri
=> problem cözme
=> İSTATİSTİK
=> İŞ ORTAMI
=> Yönetim Bilgi Sistemi
=> BILGISAYAR
=> e ticaret
=> internet
=> isletme
=> girişimcilik
=> EKONOMİ
=> Ticaret - pazarlama
=> TİCARİ BELGELER
=> TİCARET MATEMATİĞİ
=> İŞLETME DEFTERİ
=> İŞ HUKUKU
=> GENEL MUHASEBE
=> TURİZM
=> sergi ve fuarda ürün tanıtımı
=> SUNUM
=> beden dili
=> HAZIR CEVAP YETENEĞİ
=> yaratıcı drama
=> DRAMA ÖRNEKLERİ
=> sosyal psikoloji
=> TELEFONLA İLETİŞİM
=> RANDEVU VE PROTOKOL
=> büro düzenleme
=> RESMİ YAZILAR
=> dosyalama süreci
=> BÜRO MAKİNALARI
=> İŞLETME VE BÜRO YÖNETİMİ
=> KİŞİSEL ve MESLEKİ GELISIM
=> DUYGU, DÜŞÜNCE, SÖZ, DAVRANIŞ, ALIŞKANLIK, KİŞİLİK, KADER
=> GENEL KÜLTÜR
=> SİTE (hayret3.tr.gg)
=> SİTE HARİTASI
KURS (BİLGİSAYAR)
KOLLEKSİYON
3D TASARIM
GEZİ YORUM (TÜRKİYE)
OKUL RESİMLERİ
EKOSİSTEM (DENGE VE DÖNGÜ)
BLOG
intro
hayret3
SİTE şablonu
Forum
KAYNAK ( html kodu )
ARŞİV
SAYAC
Yeni sayfanın başlığı


isletme
KİTAP, KİTAPLIK, KÜTÜPHANE     EĞİTİM,  KÜLTÜRSANAT, BİLİM TEKNOLOJİ, SPOR,   SAĞLIK, EKONOMİMAGAZİN,  AKTÜEL 

İnsan- İletişim alanı- Çevre

TEKNOLOJİK
ÇEVRE

SOSYAL VE KÜLTÜREL
ÇEVRE

EKONOMİK ÇEVRE

SİYASİ VE YASAL ÇEVRE

DOĞAL VE EKOLOJİK ÇEVRE


   

5N - 1K Ne?  Nerede?   Nasıl?  Niçin?   Ne Zaman?  Kim?
Bir kez olan olay , benzerileri tekrarlanan olgudur.
 
 GOOGLE SİTE
     ve  veya  İse  ancak ancak ve ancak   
Bilgiye ayırt edici biçimde ulaşma,
araştırma,
analiz etme,
paylaşma
  yaratıcı biçimde sunabilme, 
  
MANTIK: 1 Doğru  0 Yanlış anlamına gelir. 
 

 

 


 

 

 

1. SEKTÖR ( iş kolları) ?  Tarım , ticaret , sanayi, hizmet

2. İşletme nedir? İşletme;  bilgi,  fikir,  teşebbüs,  emek,  para,  makine,  malzeme  gibi    unsurlarından hepsinin  veya  birkaçının  bir  araya  getirilerek  planlı  olarak  kurulmuş  bir  düzen  içinde, bunlardan bir  üretim veya  hizmetin  elde  edildiği,  sistemlerdir.

3. İŞLETME ÇEŞİTLERİ 1. Özel İşletmeler, 2. Kamu İşletmeleri., 3. Karma İşletmeler.

4. 1. Özel İşletmeler .1.1. Tek Kişi İşletmeleri .1.2.1. Adi Şirket (Ortaklıklar) a) Kolektif Şirket b) Adi Komandit Şirket ..1.2.2.2 Sermaye Şirketleri a) Limitet Şirket  b) Anonim Şirket c) Sermaye Payları Bölünmüş Komandit Şirket 1.3. Kooperatifler ….2. Kamu İşletmeleri. 2.2.1. Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT)2.2.2. Katma Bütçeli İşletmeler  2.2.3. Döner Sermayeli İşletmeler ….2.3. Karma İşletmeler.

5. .İŞLETME YÖNETİMİ  İşi belirleme, sınıflandırma, çalışanların yetki ve sorumlulukları, araç-gereçler yer 

6. .İşletmelerin yapısı İşletmelerin organizasyonu( örgütlenme):  planlama,organizasyon (örgütleme)yönlendirme(sevk ve idare )( işbilrilgi - eşgüdüm-korninasyon) kontrol(denetim)

7. .Büyük bir işletmede  departmanlar nelerdir? Perakende Ticaret  ,Toptan Ticaret , Dış Ticaret  ( İhracat (Dış Satım) İthalat (Dış Alım))

8. .Ekonomi nedir?  Kar amacıyla sürekli yapılan alım satım işlemi ..Ticari işletmeler mal ve hizmet üretip satan ve bunun sonucu kâr elde eden ekonomik birimlerdir....

9. .Ticaret  nedir? Sınırsız ihtiyaçlarla , sınırsız tatmin vasıtaları arasındaki dengeyi araştıran , sağlayan bilim dalı

10. .Ticaretin Türleri  : pazarlama ( satış( satış elemanı) , reklam araştırma) personel ( işe alma, eğitim)  Finansman( bütçe, maliyet, muhasebe, )bilgi işlem   ( yerleşim,bilgisayar ve donanımları, işgüçü) Yönetim genel müdür  yard. Sekreter, halkla ilişkiler , hukuk üretim ( imalat(usta başı) ,planlama, kalite kontrol  ) 

11. Pazarlama ve Satış Pazarlama ürün ve hizmetlerin üreticiden tüketiciye doğru akışına yön verilmesini sağlayan bir işletme faaliyetidir.

12. .Pazarlama, Muhasebe, ekonomik faaliyetlerde bulunan işletmelerin, finansal (parasal)karakterdeki bütün işlem ve değerlerini kaydetme ve sınıflama ilmidir

13. Pazar Kavramı  ve çeşitleri : Tüketici Pazarı,Örgütsel Pazarlar., Üreticiler Pazarı,Aracılar Pazarı., Kurumlar Pazarıİ , Devlet Pazarı,Uluslararası Mal Pazarı

14. Pazar Araştırması:Problemin Tanımlanması -Araştırmanın Planlanması-.Araştırma Planın Uygulanması ,Verilerin Analiz ve Yorumu,.Araştırma Raporunun Hazırlanması

15. Veri Toplama Metotları-: Ön (Birincil)Araştırma : Anket,( Anket Yöntemi:.Birebir (yüz yüze) Görüşme Metodu  .Telefonla Anket Yöntemi  .Mektupla Anket Yöntem)i gözlem ve deney.

16. İkincil Araştırma:İşletme içi kaynaklar, İşletme dışı kaynaklar

17. Ticarete yardımcı başlıca meslekler ise şunlardır:, Haberleşme (iletişim), Sigortacılık, Taşımacılık, Bankacılık

18. Hizmet, insanların gereksinimlerini gidermek amacıyla, belirli bir fiyattan satışa sunulan ve herhangi bir malın mülkiyetini gerektirmeyen, yarar ve doyum oluşturan, soyut faaliyetler

19. Hizmetlerin Özellikleri: , Soyutluk   , Eş Zamanlı Üretim / Tüketim , Heterojenlik.,Değişken Talep ., İnsan Odaklılık

20. Reklam Hizmetleri  . Başka bir değişle, satıcıların mal ve hizmetleri hakkında muhtemel alıcılara bilgi ulaştıran bir araçtır.

21. Reklamın Amaçları, Bir ürünün mümkün olduğunca çok kişi tarafından tanınmasını sağlamak, Tüketiciyi bilgilendirmek, Tüketiciyi, ürünü satın almasıyla sonuçlanacak biçimde etkilemek, Ürünü, mümkün olduğunca uzun süre tüketicinin gözü önünde tutmak

22. Reklam Çeşitleri  , Marka Reklamı , ürün Reklamı  , Kurum Reklamı , Satış Şirketleri Aracılığıyla Üretici Firma Reklamı

23. Reklam Yolları Yazılı ve resimli reklamlar (Gazete, dergi, broşür, ilan, tabela vb.), Sesli reklamlar (Radyo, hoparlör, telefon vb.), Işıklı reklamlar (Sinema, film, televizyon vb.) , Malın kendisiyle yapılan reklamlar (Vitrinler, sergiler, fuarlar, eşantiyonlar vb.)

24. Muhasebe nedir?. hem bilgi toplayıp sistemler oluşturma yönüyle bir bilim hem de özel uygulama yöntem ve teknikleri geliştirildiği için bir sanattır

25.       Muhasebe, fonksiyonları nelerdir?Tesbit,kayıt,izleme,sınıflama,özet,rapor analiz. Bilgi,yorum, yardım

26.       Tacirin  sorumlulukları ve başvurularda ve ticarette belgeler nelerdir?

27. .Muhasebe de  Taraflar: Serbest Muhasebeci: Serbest Muhasebeci Mali Müşavir: Yeminli Mali Müşavir:

28. .Kimler muhasebecidir? Yöneticiler: İşletme faaliyetlerini sevk ve idare eden kişilerdir.İşletme Sahibi veya Ortaklar: .İşletmede Çalışanlar: İşletmeye Borç Verenler:

29. KASA İDARESİ konuları : Sermaye Kavramı,:İç fon kaynakları; Dış fon kaynakları; .Sabit Kıymetler Sermayesi   İşleyen Sermaye,Para Akışı Akış Tahmini Yapma Nakit Gelir Akışı Nakit Gider Akışı Tahmini Nakit Gelir Akışları (Nakit Girişleri): Tahmini nakit gelir akışlar ıNakit Gider Akışları (Nakit Çıkışları)

30. Finansal Sektörler ve Finans Hizmetleri : Bunlar işletmenin ortakları tarafından konulan sermayeyi belirleyen öz kaynaklar (öz sermaye); çeşitli finansal kuruluşlardan faiz karşılığı sağlanan kaynaklar (yabancı sermaye); bir de işletmenin sağladığı karların bir kısmını dağıtmayarak alıkoyduğu kaynaklar vardır ki, buna da oto finansman adı verilir.

31. Fon; finansmanın en genel aracı olup , paradan daha geniş kapsamlı terimdir. Para denilince nakit veya bankadaki vadesiz mevduat kastedilir. Fon ise nakit, vadesiz mevduat, nakde çevrilebilir değerler ve gerektiğinde para gibi görev yapabilecek çeşitli unsurları kapsamaktadır.

32. .Bankalar fon oluşturmak amacıyla ticari alacakların satılmasıdır.

33. Banka çeşitleri :  Emisyon Bankaları,İş ve Ticaret Bankaları, Ziraat Bankaları, Sanayi Bankaları, Kalkınma ve Yatırım Bankaları, Katılım Bankaları

34. Sigortacılık Sigortacılık, ekonomik kayıplar doğuran olası risklerle baş edebilme planı olarak tanımlanmaktadır..

35. .Factoring  para ticareti yapan şirkettir. Bankalar, prensip olarak talep edildiğinde ya da ihbarlı olarak geri ödenebilen mevduat şeklinde fon toplayıp ödünç ve açık kredi şeklinde avans veren, senet iskonto ede ve pazarlanabilir menkul değerler gibi temelde finansal aktifleri elinde tutan bir finansal aracıdır. 

36. Factoring’in hizmetleri: Finansman Temini, Alacakların Tahsil Riskinin Karşılanması ,Satışların Muhasebesinin Tutulması ,Alacakların Tahsili

37. Forfaiting özellikle vadeleri altı aydan başlayan yatırım malları ihracatında kullanılanbir finansman tekniğidir.

38. Leasing Leasing; finansal kiralama, yatırım mallarının(makine, tesis, araç-gereç, bina vb.) kullanma hakkının bir kira bedeli karşılığında, belirli birsüre için elde edilmesidir.

39. Turizm Hizmetleri   Turizm; insanların dinlenme, eğlenme gibi turistik amaçlarla geçici seyahatleri, en az bir gece konaklamaları, turizm işletmelerinin ürettikleri mal ve hizmetleri satın almalarıyla ilgili olaylar ve ilişkiler bütünüdür..

40. .Seyahat Hizmetleri, Çevre, insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı etkileşimde bulundukları biyolojik, fiziki, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamıdır. İlgili kurumlar: Çevre Bakanlığı. Yüksek Çevre Kurulu,Özel Çevre Koruma Kurumu,Diğer Bakanlıklar,Belediyeler

41. Konaklama Hizmetleri İnsanların seyahatleri esnasında geçici konaklamalarını sağlayan, yeme – içme,eğlenme ve diğer sosyal ihtiyaçları için yardımcı ve tamamlayıcı birimleri bünyesinde bulunduran ticari işletmelerdir. Başlıca konaklama işletmeleri şunlardır:, Otel, Tatil köyü, Motel, Pansiyon, Kamping, Apart otel, Oberj (dağ evi), Hostel (gençlik yurtları)

42.  Ulaştırma Hizmetleri : Kara Yolu Ulaşımı,Demir Yolu Ulaşımı, Hava Yolu Ulaşımı,Denizyolu Ulaşımı,,Boru Hattı Ulaşımı

43. Sağlık Sosyal Güvenlik Hizmetleri... Bunlar; bir işveren emrinde çalışanlar için Sosyal Sigortalar Kurumu,

44. işveren ve kendi nam ve hesabına çalışanlar için Bağ-Kur ve

45. memurlara yönelik olarak Emekli Sandığı’dır. Bu kurumlar,hizmetlerini verirken kişilerden prim toplar. Onun için bunlara primli sistem denir.

46. nşaat Hizmetleri ,Çevre Hizmetleri pazarlamada dağıtım kanalları işlevlerini de gören işletmelerdir.  seyahat acenteleri ve tur operatörleri olarak iki grupta toplanabilir. 

47. Bilgi Teknolojileri Hizmetler sektöründe yer alır

48. Sanayi Hizmet karşılaştırması Ürün genellikle somut, elle tutulabilir. Hizmet genellikle elle tutulmaz yapıdadır.

49. Sahiplik genelde satış yapıldığında transfer edilebilir.Sahiplik hakkının transferi zordur.

50. Ürün genellikle yeniden satılabilir. Hizmetin yeniden satışı olanaksızdır.

51. Ürünlerin gösterimi mümkündür. Hizmetin satış öncesi gösterimi olamaz.

52. Ürün depolanabilir. Hizmet ürünleri depolanamaz.

53. Tüketim üretimi izler. Üretim ve tüketim aynı zamanda olur.

54. Üretim, satış ve tüketim genellikle farklı yerlerdedir.Üretim, tüketim ve bazen de satış aynı yerdedir.

55. Firma ve müşteri arasında dolaylı iletişim mümkündür.Çoğu zaman doğrudan iletişim gereklidir.

56. KOBİ' lerin Özellikleri, KOBİ' lerin Ekonomik Kalkınmadaki Rolü KOBİ’ lerin Avantajları, KOBİ’ lerin Dezavantajları, KOBİ’ lerin Sorunlarına Çözüm Önerileri

57. Büyük Ölçekli İşletmeler İ büyüklüğü: Niceliksel (kantitatif ) Ölçüler ,Niteliksel (Kalitatif) Büyüklük Ölçüleri,  ve Bunlar arasında çalışan işçi sayısı, sermaye miktarı, varlık yapıları, ciroları gibi farklı unsurları sayılabilir..

58. .Konsorsiyum: Üretim, hammadde ve özellikle pazarlama konularında, aynı dalda çalışan işletmelerin rekabeti ortadan kaldırmak ya da sınırlamak amacıyla aralarında yaptıkları anlaşmadır. Fiyat karteli, satış karteli, kontenjan karteli,bölge karteli, uluslararası karteller bulunmaktadır 

59. .Kartel:. İki ya da daha çok finans kuruluşunun fiziksel ve ekonomik bağımsızlığını zedelemeksizin ve geçici olarak aralarında anlaşmalarına denir.

60. .Konsern: Yapılan birleşme sonucu yapılan ekonomik bağımsızlıkların yok olduğu;amacın iki ya da daha çok işletmenin yönetimini belli bir grup altında toplamak olan anlaşmadır.

61. .Tröst: İşletmelerin ekonomik bağımsızlıklarını tümüyle yitirdikleri fakat hukuksal bağımsızlığın devam ettiği; birleşmeye daha çok yaklaşan anlaşma türüdür.

62. .Holding: İki ya da daha çok bağımsız işletmenin müşterek bir sahiplik ve yönetim altında tek işletme olacak şekilde birleşmesidir.

63. .Tam birleşme: Bir veya birden çok işletmenin pay senetlerinin denetimine sahip olan şirkete verilen addır.

64. Tarım  Tarım  sektörü; Tarım Ürünleri İşletmeleri : Sebze Meyve İşleme Sanayieker Mamulleri,Hububat ve Unlu Mamuller Sanayi, Tütün Mamulleri Sanayi İçecek Sanayi ,Hayvansal Ürün İşletmeleri , Süt ve Süt Mamulleri Sanayi ,Su Ürünleri İşletmeler Deniz Ürünleri Üretimi İç Su Ürünleri Üretimi

65. -Sebze Meyve İşleme Sanayi, Konserve Meyve ve Sebze Sektörü., Domates Salçası Sektörü, Dondurulmuş

66. Hububat ve Unlu Mamuller Sanayi -, Bisküvi, Gofret, Ekmekçi Mamulleri Sektörü, Makarna Sektörü Bitkisel Yağlar ve Margarin Sanayi

Hayvansal Ürün İşletmeleri  Mezbaha Ürünleri Sanayi Sektörün Üretim Çeşitleri, ., Kırmızı Et ve Et ürünleri Sanayi.Kanatlı Eti ve Yumurta Ürünleri Sanayi

NİTELENDİRME -----KARŞILAŞTIRMA  SORULARI    İş hayatında ilişkiler nasıl olmaladır? ,ticarette, pazarlamada,hizmette, yönetimde, eğitimde, üretimde, tüketimde,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

67. .

 


 

 

iŞLETME YÖNETİMİ  planlama,organizasyon (örgütleme)yönlendirme(sevk ve idare )( işbilrilgi - eşgüdüm-koordinasyon) kontrol(denetim)

Planlama Planlama ile neyi, niçin, ne zaman, nerede ve kimin tarafından yapılacağını belirlersiniz.

Planlamanın işletme açısından iki önemli fonksiyonu vardır İşletmenin amaçlarını tespit ederek bu amaçlara ulaştıracak yaklaşım ve yöntemleri belirler. İşletme faaliyetlerinin hangi yönde gitmekte olduğunu,amaca varmak için izlenecek yolları belirler.

?????? Planın yararları:  Planlama; iş gücünü, personelin, malzemenin, para, zaman ve yerin en etkili ve ekonomik biçimde kullanılmasını sağlar. Yöneticilerin çalışmasını kolaylaştırır. Belirtilen süreler içersinde çalışmaları gerçekleştirmeyi sağlar. Tüm imkânların amaca yönelip yönelmediğini denetler. Daha rasyonel (gerçekçi) kural ve ilkelerin geliştirilmesine yol açar. Yetki devrini kolaylaştırır. Denetlemede kullanılacak standartları ortaya çıkarır. Çalışmaların bir düzen içersinde olmasını sağlar.

Örgütsel Yapısı :Yönetim genel müdür  yard. Sekreter, halkla ilişkiler , hukuk üretim ( imalat(usta başı) ,planlama, kalite kontrol  )  pazarlama ( satış( satış elemanı) , reklam araştırma) personel ( işe alma, eğitim)  Finansman( bütçe, maliyet, muhasebe, )bilgi işlem   ( yerleşim,bilgisayar ve donanımları, işgücü

İşletmelerin organizasyonu( örgütlenme):  İşi belirleme, sınıflandırma, çalışanların yetki ve sorumlulukları, araç-gereçler yer

Organizasyonun aşamaları İşlerin Organizasyonu - İnsan Gücünün Organizasyonu -Yer, Araç Yönetimlerin Belirlenmesi

Sevk ve İdare Planlar yapıp, organizasyon yapısı oluşturarak ortak amaç doğrultusunda harekete geçmeye sevk ve idare denir.

Koordinasyon  çalışmayı kolaylaştırmak ve başarıyı sağlamak için işletmenin bütün faaliyetlerinin uyum içersinde yürütülmesidir.. Koordinasyon, bireylerin çabalarını birleştirmek ve zaman açısından uyumlu kılmak,amaca varmayı sağlayacak biçimde iş ve işlemlerin birbiri ardından gelebilmesi ve birbirini bütünlemesi için gerekli olan bir işlevdir.

Denetim Denetim, planlama, organizasyon, sevk ve idare ve koordinasyondan sonra yönetim sürecinin son halkasını oluşturur. Diğer fonksiyonların neyi, nasıl ve ne derecede başardığını araştırır ve belirler.Denetim işlevi bir karşılaştırma işidir ve bu karşılaştırmayı yapabilmek için en az iki ölçütün bulunması gerekir.

Bunlardan ilki, olması gereken, gerçekleşmesi istenen durum,diğer bir deyişle planlardır. Bu nedenle denetim işlevinde gerekli olan ikinci husus, örgütsel yapının varlığıdır.

 

 

OKUL :………………………………..  DERS :                MODÜL  girişimcilik – iş kurma   MESLEK ALANI: 3   Sosyal Bilimler, İş ve Hukuk  EĞİTİM ALANI  34   İŞLETME VE İDARİ BİLİMLER:

ÖĞRETİM ALANI  346   büro yönetimi ve sekreterlik   ÖĞRETİM ROGRAMI   ………………  MESLEK / DAL :   Ticaret Sekreterliği Dalı Yönetici Sekreterliği Dalı müşteri temsilciliği, yönetici asistanlağı                       

Nitelendirme - karşılaştırma soruları                                                       

1. SEKTÖR; ( iş kolları) ?  .Tarım , ticaret , sanayi, hizmet 

2. işletme :İşletme;  bilgi,  fikir,  teşebbüs,  emek,  para,  makine,  malzeme  gibi    unsurlarından hepsinin  veya  birkaçının  bir  araya  getirilerek  planlı  olarak  kurulmuş  bir  düzen  içinde, bunlardan  bir  üretim  veya  hizmetin  elde  edildiği,  sistemlerdir.

3.  fabrikalar askeri birlikler, hastaneler, oteller, restaurantlar, okullar, nakliye şirketleri, turizm şirketleri, sigorta şirketleri,  matbaalar,  yayın  evleri,  inşaat  şirketleri,  maden  ocakları,  devletler,  ithalat  ve ihracat firmaları, pazarlama şirketleri, devlet kuruluşları birer işletmelerdir. 

4. Firma, kuruluş, teşebbüs ve Şirket, işyeri, tesis, kurum, kuruluş, teşekkül Firma, müessese Fabrika, atölye Ticarethane İmalathane İşletme Mağaza, Dükkân Galeri Reyon kurum da işletmedir

5. Esnaf Tacir Tüccar Seyyar satıcı …

6. Aile Okul İşyerleri hastane hapishane askeriye ibadet yerleri spor kulüpleri alışveriş yerleri dinlenme, eğlenme yerleri 

7. İşletmenin Amacı: Kar elde etme:.b. Topluma hizmet etme:.c. İşletmenin yaşamını devam ettirme

8. İşletmeni çevresi   İNSAN ---İLETİŞİM ALANI----CEVRE Teknolojik Çevre.Siyasi ve Yasal Çevre ,Sosyal ve Kültürel Çevre ,Ekonomik cevre  --Beklenmedik Olaylar

9. Dış( tüketiciler, pay sahipleri,satıcılar, işgüçü, halk, meslek örgütleri, sendika, rakipler, hükümet  İç (üretim,personel,araştırma, geliştirme,finasman,  pazarlama

10.    İŞLETMENİN KAYNAKLARI—finansan ,işgören , kuruluş yeri, üretim, araştırma geliştirme  firma imajı:

11.    Pazarlama    -     pazarlama karması ( dört p prensibi:   a)ürün(mal)  b))dağıtım - yer c)fiyat d) tutundurma( reklam, tanıtım ve satış çabaları   

12.    İŞLETME YÖNETİMİ  -Planlama  -ORGANİZASYON (ÖRGÜTLEME) , İşlerin ,İnsan Gücünün , Yer, Araç Yönetimlerin Belirlenmesi -sevk ve idare YÖNLENDİRME- yöneltme -işbirliği –eşgüdüm - Koordinasyon  -KONTROL(DENETİM) -   çeşitleri: gözlem, finansal denetim,  iç kontrol, kalite denetimi

13.                                                                                                                                      İŞ KURMAK ( girişimcilik )

14.    Girişimci iş kurma sürecine başlarken, yetenek, bilgi, beceri, maddi varlıklar, çevre ilişkileri, unvanı, hayattan beklentileri, cesaret, liderlik, yöneticilik, zaman gibi özelliklerini ortaya koyar.

15.    Bunun yanında girişimcinin ihtiyaç duyduğu temel unsurlar; iş fikri, girişimcilikle ilgili nitelikler strateji belirleme, yönetsel bilgi ve beceriler (yönetim ve organizasyon politikası,,) ve kaynaklardır.

16.    Üretim elemanları EMEK , TABİAT , SERMAYE Müteşebbüs (girişimci işadamı

17.    GİRİŞİMCİ   Başarılı Girişimcinin Özellikleri,Kişiler, ekonomik, sosyal ve duygusal nedenlerle iş hayatına girerler. 

18.     Başarılı Girişimcinin Kişilik Özellikleri  . Kabul edilebilir riskleri göze alma Kararlılık Çok yönlülük İş bitiricilik Kendine güvenirlik Planlı hareket etme İleriyi görme Uyumluluk Girişkenlik İkna yeteneği Risk alma Esneklik Üretkenlik5 Bağımsızlık Sorunları hızlı şekilde çözebilme Sosyal ve kültürel yapısı Hayal gücü Liderlik yeteneği Çalışkanlık Sorumluluk duygusu Yazılı ve sözlü haberleşme yeteneği.  girişimciliğe soyunan kişi başarılı girişimcilerin davranışlarını bilmeli ve bunları kendi davranışları ile karşılaştırmalıdır

1 İşletme kurma düşüncesi   -Güçlü bir girişimcilik ve kendi işini kurma motivasyonu.-Başarı potansiyeli yüksek bir iş fikri. -  İş kurma sürecinde aktiviteleri içeren genel bir çalışma programı.

19.    İş Fikrinin Sektörel Özellikleri...Kurulacak İşletmenin İlişki İçinde Olacağı Piyasalar ve Genel Özellikleri. Ürün Ya Da Hizmetlerin Müşteri Kitlesi ve Talebin Özellikleri. Ürün ve Hizmetlerin Sunumunu Yapan Diğer Firmalar ve Rekabet Ortamı . Ürün ve Hizmetlerin Hedef Müşterilere Sunumunda Vurgulanacak Temel Özellikler 

2  ön değerlendirmesi. Ön araştırma ( fizibilite) Ekonomik, mali, yasal, teknik işlemlerin ARAŞTIRILMASI işin düşünce aşaması  Teknik, Yasal: Ekonomik ( mikro ve makro analiz) Mali - KASA İDARESİ

20.    Teknik :kuruluş yeri, fabrika binası, üretim teknolojisi (makine ve techizat) üretim yönetimi, güvenlik ,doğal afetler, cevre

21.    Yasal : : işletmenin çeşidi, izinler, başvurular, bildirimle, devletin teşvikleri

22.    Ekonomik ( mikro ve makro analiz) -   piyasaları izleme, talep: müşteri ve tüketici özellikleri    arz:, ürün, yararları, maliyet, satış, dağıtım, rakipler, devlet hükümet politikası, milli gelir. dış ticaret  istatistikleri, . uluşlar arası yayınlar, kaynak , kalkınma raporları,  yatırım projeleri, meslek örgütleri gibi çeşitli kaynaklardan piyasalar izlenir.

23.    Mali -  KASA İDARESİ :Sermaye Kavramı Her işletme belli bir sermaye ile kurulur. Sermayeler, öz sermaye ve borçlardan oluşmaktadır.:İç fon kaynakları; kuruluş dönemindeki kurucuların koydukları paralar, mallar, haklar, hisse senetleri ve benzerleridir. İşletme faaliyeti sonucunda sağlanan fonlar ise amortismanlar, yedek akçeler, dağıtılmayan kârlardır.Dış fon kaynakları; işletmelerin iç fon kaynaklarının yetersiz olduğu durumlarda bankalardan ya da üçüncü şahıslardan vadeleri farklı olarak alınan borçlardır.

24.    kuruluş sermayesi : etüt ve proje giderleri, arsa bedelleri, inşaat ve kiralama giderleri, makine ve teçhizat giderleri, taşıt ve diğer araç giderleri, genel giderler, patent ve lisans giderleri, teknik bilgi transferleri, yurd dışı yatırım giderleri 

25.    Sabit Kıymetler Sermayesi İşletmenin mal varlığı, menkul ve gayrimenkulleri diğer varlıkların tutarıdır.

26.    Çalışma  (İşleyen)Sermaye  , işe başlamak ve işletme faaliyetleri sonucu gelir elde edilinceye kadar araç ve gereçler ve ücretler gibi giderleri karşılamak için ihtiyaç duyulan paradır .

27.    Para Akışı Nakit Gelir Akışı  Nakit gelirleri genellikle ticaret ve sanayi işletmelerinde şunlardan sağlanır: Peşin satışlar Alacakların tahsili Alınan faiz Kâr payı Sabit değer satışı Menkul kıymet satışı Banka kredileri Diğer finansman kaynakları vb. Nakit Gider Akışı  : Peşin satın almalar Maaş, ücret vb. ödemeler Ham ve yardımcı madde alımı Sigorta giderleri  Faiz ödemeleri Sabit değer alışı Dağıtım ve yönetim giderleri Borç ödemeleri Diğer işletme giderleri vb.                                                                                                                      

3    Ön proje İş fikrinin yapılabilirliğinin araştırıldığı ve raporlandığı bir çalışma

 

4    Yatırım kararı verme Yapılabilirlik raporunda alınan kararların uygulama planını içeren bir doküman. İŞPLANI

28.    İş Planı  İş planı, ister kurulu bir firma olsun, isterse firma kurma aşamasında olsun, o an bulunulan noktayı, ulaşılmak istenilen hedefi ve bu hedefe giden yolun haritasının çıkartılmasısağlayan işler bütünüdür.

29.    İş Planı  İşin ne olduğunu, çalışma ortamını, kısa ve uzun vadedeki hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için gereken araç ve yöntemleri tanımlar. ?????? İyi bir planda bulunması gereken özellikler ?????? Planın yararları

30.    İş Planı Çeşitleri: Süreye Göre . İşleve Göre . Faaliyet Alanına

31.    İş Planının Hazırlanması İçin Gerekli Verilerin Toplanması

32.    İş planında başlıca şu bilgiler yer alır:,. İş Yerine Ait Bilgiler?????? , İşe Ait Bilgiler?????? , Pazarlama Stratejisi?????? , Çalışma ve Organizasyon ?????? , Mali Düzenlemeler??????

5    yatırım projesi ( kesin proje)    İşin fiilen kurulması İş planı çerçevesinde işletmenin kuruluş çalışmalarının yürütülmesi.  İŞ KURMAK

33.    -Ekonomik, mali, yasal, teknik işlemlerin gerçekleştirilmesi

34.    ?????? İş Yeri Kiralamak  ...İşletmelerin kuruluş yerlerinin seçiminde yönlendirici olan genel ilkeler:Ham maddeyi en ekonomik şekilde işletmeye ulaştırmak,Ürün ya da hizmetlerin en ekonomik şekilde müşteriye ulaştırmak,İşletmenin ihtiyaç duyduğu iş gücü ve diğer işletme girdilerini en ekonomik şekilde temin etmektir.İşletmelerde yer seçimi işletmenin en temel kararlarındandır.

35.    Kuruluş yerinin (konumunun) seçimini etkileyen faktörler şunlardır; Pazar Faktörü:. (ürün, fiyat, dağıtım, yer) Hammadde ve Yardımcı Madde Faktörü: Taşıma Faktörü: İşgücü (insan gücü) Faktörü:. Enerji ve Yakıt Faktörü: Teşvik Edici Faktörler: kredi, teşvik ve  vergi indirimleri devletin teşvik ve sınırlaması, şehir ve bölge yöneticilerinin davranışları, sermaye faizi, Toplumsal Özellikler sosyal ve kültürel koşullar,: Konum veya Arazi Özellikleri: iklim koşulları, arsa bedeli ve kuruluş giderleri askeri tehlike engelleyici  Faktörler: şimdiki ve gelecekteki engeller

36.Bu maliyetler aşağıdaki gibidir Hammadde kaynağına dönük işletmeler: Tüketiciye ya da pazara dönük işletmeler: Kuruluş yeri değişik olabilen işletmeler: Diğer İşletmelerde Kuruluş Yeri Seçimi :Aday Kuruluş Yerinin Kârlılıklarının Karşılaştırılması

37.?????? Yasal kuruluş işlemleri, işletmenin çeşidi, izinler, başvurular, bildirimle, devletin teşvikleri

38.İŞLETME ÇEŞİTLERİ Ekonomik yapı bakımından : mal üreten, hizmet üreten, ticari

39.Sektörler bakımından : tarım, ticaret, sanayi, inşaat, ulaştırma, finans, serbest meslek, kiralama,

40.Sermaye bakımından: özel, kamu, karma, yabancı

41.Hukuki bakımdan:

42.1. Özel İşletmeler .1.1. Tek Kişi İşletmeleri Sanatkâr: ?????? Tacir: ?????? Esnaf: ?????? Sanayici?????? Serbest Meslek Erbabı:. 1.2.  ortaklıklar( şirketler) 1.2.1. Adi Şirket (Ortaklıklar) a) Kolektif Şirket b) Adi Komandit Şirket 1.2.2.2 Sermaye Şirketleri a) Limitet Şirket  b) Anonim Şirket c) Sermaye Payları Bölünmüş Komandit Şirket 1.3. Kooperatifler .

43.2. Kamu İşletmeleri. 2.2.1. Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT)2.2.2. Katma Bütçeli İşletmeler  2.2.3. Döner Sermayeli İşletmeler 2.3. Karma İşletmeler. 3 yabancı sermayeli işletmeler(…a,b,c,d,………………)

44.İşletmelerin birleşmeleri ve anlaşmaları bakımından : Konsorsiyum: Kartel: Konsernler ,kornerler, iş birlikleri : Tröst: Holding: Tam birleşme:

45.Mükelleflerin Maliyeye Karşı Sorumlulukları

46.VUK’a göre : ?????? Bildirimlerde bulunma Gerekli bildirge ve beyannameleri vermeDefter tutmaÖdeme kaydedici cihaz kullanmaVergi levhası asmaGeçici vergi ödemeStopaj yapmaDevamlı bilgi verme Beyanname tasdikiMuhafaza, ibraz Biz girişimci için iş yeri kurma esnasında öncelikli olmasından dolayı iki madde üzerinde duracağız.

47.??????.Mükelleflerin vergi dairesine bildirmekle yükümlü olduğu hususlar VUK’ da şu şekilde belirtilmiştir.İşe başlamaAdres ve iş yeri sayısındaki değişikliklerİşi bırakma

48.BAĞ-KUR’A Karşı Sorumlulukları. Tacirler işe başladıkları tarihten itibaren üç ay içinde BAĞ-KUR giriş bildirgesini doldurarak vergi dairesine ve meslek kuruluşlarına onaylattıktan sonra BAĞ-KUR’a verir ve giriş işlemi yapılmış olur.

49.Giriş bildirgesini vergi dairesine, meslek kuruluşlarına onaylattığınız tarih BAĞ-KUR’a başvurma tarihi sayılır.BAĞ-KUR’a üç ay içinde başvurmayanlar bu sürenin bitiminden itibaren kendiliğinden kaydedilir.

50.Belediye’ye Karşı Sorumlulukları:?????? İş yeri açma, çalışma ruhsatı alma ve çeşitli harçları ödeme?????? İlan ve reklam vergisi ödeme?????? Çevre temizlik vergisi ödeme

51. İş yeri açma ve çalışma ruhsatı almak için düzenlenen başvurma formuna şu belgeler eklenir:?????? Vergi levhası?????? Kira sözleşmesi-tapu sureti?????? Çevre temizlik vergisinin ödendiğine ilişkin makbuz?????? Sicil tasdiknamesi veya ticaret odası sicil kaydı?????? İlan ve reklam vergi kaydı yazısı?????? Ticaret sicili gazetesi?????? İmza sirküleri

52.Ticaret Siciline Karşı Sorumlulukları Ticaret sicili, ticarî işletme ile ilgili ilişkilerin, tacirin ve üçüncü kişilerin çıkarları yönünden açıklanmasına hizmet eden, resmî bir kuruluştur.

53.Her tacir,ticarî işletmesini ve işletme ile ilgili hususları ticaret siciline kaydettirmek zorundadır. Tescil edilen bilgiler “Türkiye Ticaret Sicili” gazetesi ile ilan edilmek zorundadır.

54.Tacir ticarî işletmeyi açmadan önce ticaret siciline başvurmak zorundadır

55.Meslek Kuruluşlarına Karşı Sorumlulukları.Her tacir bulunduğu yerin ticaret veya sanayi odasına kaydolmak zorundadır.Ticaret sicili memurluğuna tescil işlemlerini yaptıran gerçek ve tüzel kişilerin müracaatı üzerine oda kayıt beyannamesi verilir.  Oda, üyenin durumunu araştırarak bir tespit raporu düzenler tamamlanan dosya oda yönetim kuruluna sunulur.Yönetim kurulu bu dosyayı inceleyerek odaya kaydına karar verir.Ticaret ve sanat erbabının yanı sıra serbest meslek sahipleri de yasal düzenlemeler çerçevesinde oluşturdukları meslekî kuruluşlara kaydolmak zorundadırlar.

56.?????? İş Yerinin Donanımını Kurma: Makine –ekipman ve malzeme satın alınması, Üretilecek Mamule Göre Düzenleme  Üretime Göre Düzenleme,Sabit Durumlu Düzenleme

57.??????  Personel   Personel Seçimi ve iş hukuku -Girişimcilerin personel ile ilgili sorumlulukları Alma ve Seçme,.İşletmelerinin personel elde edebilecekleri başlıca kaynaklar

58.Personel İdaresi... Bu tedbirler şunlardır: Ekonomik ve Mali Tedbirler:, Fiziki ve Maddi Tedbirler:, Manevi ve Sosyal Tedbirler:

59.1.6. Satış ve Satış Elemanı.1.6.1. Satış Elemanının Seçimi -. Satış Elemanının Özellikleri

60.??????  Kredi işlemleri,?????? Kredi İçin Gerekli İşlemler (Kredi Teminindeki Güçlükler, Kredi Garanti Fonu,

6. ?????? Deneme üretimi

61. En uygun işletme Büyüklüğü veya Üretim Kapasitesinin Seçimi :İşletme büyüklüğü belirlenirken; Kurulacak üretim birimlerine hammadde ve yardımcı madde temin edebilecek çok sayıda tedarik (kaynak) noktası, çok sayıda aday kuruluş yerine yakınlık, (Üretim planı çıkarılmalıdır.)

62.Üretim Çeşitleri : Mal Üretimi Siparişe Göre Üretim Seri Üretim Devamlı Üretim Aralıklı Üretim. Karışık Üretim Hizmet Üretimi

63. En uygun üretim teknolojisinin veya üretim yönetiminin seçimi, üretim teknolojileri, üretim yönetimi

7  İşletmenin açılışı ( faaliyete-üretime geçiş )

 

8 İŞLETMEYİ GELİŞTİRMEK

64.Kendi ayakları üzerinde durur hale gelmek Gelişme başlar ve kullanılan kapasite yükselir İşletmeye yeni kapasiteler eklenir,Kapasite Kullanım Oranının Artırılması ve Geliştirilmesi

Nitelendirme -karşılaştırma kavramları

 

 

Cevap anahtarı

ticaret ,

 fikir

maden  ocakları

Fabrika

alışveriş yerleri

Kar elde etme

Siyasi ve Yasal Çevre

Hükümet

Finansman

Fiyat

(ÖRGÜTLEME)

Gözlem

Yöneticilik

(yönetim ve organizasyon politikası,,) SERMAYE

 duygusal nedenlerle İleriyi görme

Rekabet Ortamı

üretim teknolojisi

bildirimler

piyasaları izleme sermaye

patent ve lisans giderleri

menkul ve gayrimenkulleri işletme faaliyetleri Peşin satışlar ulaşılmak istenilen hedefi

İşin ne olduğunu

Süreye Göre

Hazırlanması

Çalışma ve Organizasyon

yasal

ekonomik

 iklim koşulları

Tüketiciye

İzinler

Hizmet

sanayi

karma

Anonim Şirket

Holding Sorumlulukları

Defter tutma

VUK’

üç ay

kendiliğinden

Vergi levhası

Resmî

ticaret siciline

açmadan

meslekî kuruluşlara Makine –ekipman

işe Alma

Manevi ve Sosyal Özellikleri

Kredi Garanti Fonu Üretim planı

kapasiteler

 

ADI   SOYADI :          SINIFI :          NO:             OKUL :… ..  DERS :          MODÜL :GİRİŞİMÇİLİK, İŞ KURMA , İŞ HAYATI   MESLE   MESLEK ALANI: 3   Sosyal Bilimler, İş ve Hukuk  EĞİTİM ALANI  34   İŞLETME VE İDARİ BİLİMLER: ÖĞRETİM ALANI  346   büro yönetimi ve sekreterlik   ÖĞRETİM ROGRAMI   …………… MESLEK / DAL : Ticaret Sekreterliği Dalı ,Yönetici Sekreterliği Dalı ,yönetici asistanlığı,  müşteri temsilciliği

SEKTÖR; ( iş kolları) ?  işletme :   İşletmenin Amacı: İşletmeni çevresi   İNSAN ---İLETİŞİM ALANI----CEVRE Teknolojik Çevre.Siyasi ve Yasal Çevre ,Sosyal ve Kültürel Çevre ,Ekonomik cevre  --Beklenmedik Olaylar

Dış( tüketiciler, pay sahipleri,satıcılar, işgüçü, halk, meslek örğülteri, sendika, rakipler, hükümet  İç (üretim,personel,araştırma, geliştirme,finasman,  pazarlama İŞLETMENİN KAYNAKLARI—finansan ,işgören , kuruluş yeri,

üretim, araştırma geliştirme  firma imajı  Pazarlama  - pazarlama karması ( dört p prensibi: A)ürün(mal)  B))dağıtım - yer C)fiyat D) tutundurma( reklam, tanıtım ve satış çabaları

1 İşletme kurma düşüncesi   -Güçlü bir girişimcilik ve kendi işini kurma motivasyonu.-Başarı potansiyeli yüksek bir iş fikri. -  İş kurma sürecinde aktiviteleri içeren genel bir çalışma programı.


1. İş fikri piyasa özellikleri araştırılırken aşağıdaki hangi piyasalardan söz etmek gerekir?A) Ham madde üreticileriB) Pazarlamacılar C) Girdi piyasaları D) Hepsi

1. Girişimciyi kendi işini kurma kararına getiren nedenler aşağıdakilerden hangisi değildir? A) Kendi kendinin patronu olmak   B) Kendi geleceğinE kendinin karar vermesi  C) İnsan ilişkilerini  geliştirme isteği D) İş fırsatlarını değerlendirme isteği

2. Öncelikle girişimci iş fikri belirlerken aşağıdaki kaynaklardan hangisinden yararlanmaz? A) İş deneyimleri  B) Ortaklar  C) Bilgi ve becerileri D) Piyasadaki fırsatlar

3. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin etkileşim içinde olduğu piyasalardan biri değildir? A) Müşteri piyasası B) Girdi piyasası C) İş gücü piyasası D) Ekonomi piyasası

4.   İş   fikrinin   sektörel   özelliklerini   belirlemek   için   aşağıdaki   sorulardan   hangisini sormazsınız?

A) Sektörün kurulduğu yerin özellikleri?  B) Kurulacak sektör/alt sektör altında yer almaktadır? C) Sektörün büyüklüğü D) Sektörün belirgin özellikleri nedir?

5.  İş  fikrinin  bağlantıda  olacağı  piyasaların  ve  genel  özelliklerinin  belirlenmesinden  sonra girişimci neyin analizini yapmalıdır?A) Sektörün B) Müşteri kitlesinin C) Girdi piyasalarının D) İş gücünün

6.  “İş  fikirlerinin  başarılı  olması  için  toplumsal  verileri  derlemek  ve  bunların  başarılı  bir şekilde yorumlamak zorundadır.” ifadesi kimin özelliklerindendir?A) Yönetici B) Başkan C) Girişimci D) Usta başı

7.  Aşağıdakilerden  hangisi  girişimcilerin  piyasadaki  rakiplerini  araştırırken  göz  önündebulundurmaları gereken temel niteliklerden biri değildir? A) Üretim kapasiteleri B) Yerleşim yeri ve özellikleri C) İşletme sermayesi güçleriD) Ürün ve hizmet

8. Aşağıdakilerden hangisi ürün ve hizmetlerin hedef müşterilere sunumunda vurgulanacak özelliklerden biri değildir? A) Ürün ya da hizmetin tanımlanması  B) Ürün ve hizmetlerin piyasadaki rakiplerin farkları  C) Rakiplerin güçlü ve zayıf yönleri  D) Müşterilerin ürün ve hizmetlerden hangi faydaları sağlayacağı


2  ön değerlendirmesi. Ön araştırma ( fizibilite) Ekonomik, mali, yasal, teknik işlemlerin ARAŞTIRILMASI işin düşünce aşaması  Teknik, Yasal: Ekonomik ( mikro ve makro analiz) Mali - KASA İDARESİ

 

3    Ön proje İş fikrinin yapılabilirliğinin araştırıldığı ve raporlandığı bir çalışma

 

4    Yatırım kararı verme Yapılabilirlik raporunda alınan kararların uygulama planını içeren bir doküman. İŞPLANI 


Aşağıdakilerden hangisi iş planı hazırlanması için gerekli verilerden biri değildir? A) Maliyeye ait bilgiler B) İş yerine ait bilgiler C) Pazarlama stratejileri C) İşe ait bilgiler

1. “Bir fayda yaratmak için girişilen faaliyetler dizisi olarak tanımlanır” ifadesi neyin tanımıdır? A) İş Planı B) İş C) Doküman D) Kredi2. Yatırımcı veya faizle finans sağlayan kişi kurum veya kuruluşlara iş tasarısı hakkında bilgi veren dokümana ne ad verilir?A) İş planı B)  Doküman C) İş D) Kredi

3. İş planı aşağıdaki konulardan hangisini içermez? A) Girişimcinin özelliklerini ve hedeflerini B) Piyasa özelliklerini  C) İşletmenin yasal yapısını D) İş kurmada rehber olmayı

4. Planlama, denetleme amacı ile kısa, orta ve uzun vadeli olarak yapılır ifadesi hangi sınıflandırma çeşididir? A) Süreye göre sınıflandırma B)İşleve göre sınıflandırma C) Planına göre sınıflandırma D) Faaliyet alanına göre sınıflandırma 

5.  Aşağıda  bir    planı  hazırlanırken  dikkat  edilecek  kuralar  verilmiştir.  Bunlardan  hangisi yanlış verilmiştir? A) Bir iş planı yapılırken ana başlıklar belirlenip bunlar için ayrı dosyalar oluşturulmalıdır. B)  Bilgiler  toplanıp  incelendikçe  pazar  araştırması,  maliyet,  mali  tasarılar  gibi  uygun başlıklar altında dosyalar düzenlenebilir. C)  İş  planı  yazılırken  temel  noktalar  ile  ele  alınan  araştırmadan  çabuk  ve  doğru  sonuçlar çıkarmak üzerinde durulmalıdır. D)  Çok  fazla  sözcük  ile  dolu  raporlar  etkileyici  gözükecektir.  Bu  planın  içeriğinden  daha önemlidir.

6. Bir iş planında işin tanımı, pazarlama, organizasyon planı, finansman neyi içermektedir?A) İş planı çeşitleridir. B) İş planı bölümleridir. C)  İş planı sınıflarıdır. D) İş planı türleridir.

7. Bir iş planında şu bilgilerden hangisi yer almaz? A) İş yerine ait bilgiler B) Pazarlama stratejisi  C) İşçiye ait bilgiler D) Mali düzenlemeler

8.  Binanın;  büyüklüğünün,  yerinin,  planının,  konumunun  ve  gerekli  ticaret  araçlarının tanımlanması ifadesi hangi bölüme ait bilgilerdir. A) İş yerine ait bilgiler B) Pazarlama stratejilerine C) İşe ait bilgiler D) Mali düzenlemelere

İŞLETME YÖNETİMİ  5. Planlamada belirlenen işletme amaçlarına ve bunlara ulaşmak için seçilen işler, kişiler ve iş   yerleri   arasında   yetki   ilişkilerinin   kurulması   faaliyetlerinin   tümü aşağıdakilerden hangisidir? A) Planlama B) Organizasyon  C) Araştırma D) Koordinasyon

1. Kendi işini kurmak amacı ile harekete geçen girişimci aşağıdakilerden hangisini yapmaz? ) İş fikri belirleme B) Araştırma C) Koordinasyon D) Organizasyon

2. İşletmelerin, amacına ulaşmak için ne gibi işlerin yapılması gerektiğini, bunların sırasını, zamanını,  süresini,  kimler  tarafından  ve  hangi  yollar  izlenerek  yapılacağını  gösteren  tasarı aşağıdakilerden hangisidir? A) PlanB) Araştırma C) Örgütleme D) Planlama

3. “Tutulacak yol davranış biçimidir.” ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Koordinasyon B) Araştırma C) Plan D) Planlama

4. Planlamada belirlenen işletme amaçlarına ve bunlara ulaşmak için seçilen işler, kişiler ve iş  yerleri arasında yetki ilişkilerinin kurulması faaliyetlerinin tümüne ne ad verilir. A) Koordinasyon B) Organizasyon   C) Araştırma D) Planlama

5. Aşağıdakilerden hangisi organizasyonun aşamalarından biri değildir?A) İşlerin organizasyonu B) İnsan gücünün organizasyonuC) Finans kaynakları D) Yer, araç ve yönetimlerin belirlenmesi

6.  “Çalışmayı  kolaylaştırmak  ve  başarıyı  sağlamak  için  işletmenin  bütün  faaliyetlerinin uyum içersinde yürütülmesi fonksiyonudur.” ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?A) Koordinasyon  B) Organizasyon   C) Araştırma D) Planlama

7. İşletmede kullanılacak ham madde, makine, bina, araç gereçler vb. elde edilmesi ve işlerin konusuna göre düzenlenmesi ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?A) İnsan gücü organizasyonu B) Koordinasyon C)  Yer, araç ve yönetimlerin belirlenmesi D) Planlama

8. Aşağıdakilerden hangisi koordinasyonun ilkeleri ve tekniğinden biri değildir? A)    Koordinasyon,   sorumlu    kişiler    arasında    doğrudan    görüşmeler    yolu    ile sağlanmalıdır.

B)   Plan   yapılıp,   politikalar   kararlaştırılırken,   daha   başlangıçta   koordinasyon sağlanmalıdır. C) Bir sorun ile ilgili bütün faktörlerin karşılıklı olarak birbirlerine olan etkileri göz önüne alınarak koordinasyon yapılmalıdır. D) Koordinasyon sürekli bir işlem olarak düşünülmemelidir.

 

 

 


5    yatırım projesi ( kesin proje)    İşin fiilen kurulması İş planı çerçevesinde işletmenin kuruluş çalışmalarının yürütülmesi.  İŞ KURMAK


1. Yasalar açısından işletmeleri gruplandığınızda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Tek kişi işletmeleri B) Şirketler C) Kamu işletmeleri  D) Kooperatifler

2. Sanatkâr, esnaf, sanayici ve serbest melek erbabının oluşturduğu şirket türünde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?A) Sermayenin tamamı işletme sahibine aittir. B) Yönetim ortaklara aittir. C) Kâr ve zararın tamamı işletme sahibine aittir. D) İşletme yönetimi, sermayesi işletme sahibine aittir.

3. Aşağıdakilerden hangisi Türk Ticaret kanununda yer alan sermaye şirketlerinden biri değildir? A) Kolektif şirket   B) Limitet   C) Anonim  D) Sermaye payları bölünmüş komandit şirket

4. Aşağıdakilerden hangisi şahıs şirketidir? A) Anonim B) Kolektif C) Limitet D) Kooperatif

5. “Bir unvana sahip, esas sermayesi belirli, payları bölünmüş ve borçlarından dolayı yalnız sermayesi ile sorumlu olan şirkettir” tanımı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?A) Limitet B) Anonim C) Adi komandit D) Kooperatifler

6. Aşağıdakilerden hangisi kooperatiflerin kuruluşlarındaki kurallardan biri değildir? A) Kooperatife giriş ve çıkış serbest değildir. B) Kooperatif üyelerinin payları ne olursa olsun, ancak bir oya sahiptirler. C) Kâr ortaklara, kooperatifle yaptıkları iş oranında dağıtılır. D) Sermaye karşılığı verilecek faiz sınırlıdır (faiz oranı düşüktür).

7. Aşağıdakilerden hangisi kamu işletmelerinin kuruluş amaçlarından değildir? A) Kamu kurumlarına gelir sağlamak B) Gelişmemiş veya az gelişmiş yörelerin sosyal, kültürel ve ekonomik yönden gelişmesini sağlamak C) Özelleştirme yapmak  D) Ülkenin ekonomik kalkınmasını hızlandırmak

8. Aşağıdakilerden hangisi döner sermaye kuruluşlarından biri değildir?  A) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullar B) Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerC) Adalet Bakanlığına bağlı hapishaneler D) Şahısların kurduğu şirketler

7.  Aşağıdakilerden  hangisi  işletmelerin  kuruluş  yerlerinin  seçiminde  yönlendirici  olan özelliklerdendir? A) Ham maddeyi işletmeye ulaştırmak B) Ürün ya da hizmetlerin en ekonomik şekilde müşteriye ulaştırmak C) İşletmenin ihtiyaç duyduğu iş gücü ve diğer işletme girdilerini temin etmek D) Hepsi

1. Aşağıdakilerden hangisi işin fiilen kurulması ile ilgili değildir? A) İş yeri kiralama, B) Yasal kuruluş işlemleri, C) Personel temini, D) Rakiplerle iletişim.

2. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin kuruluş yerini etkileyen faktörlerden biri değildir? A) İş gücü gereksinimi , B) İş fikri,  C) Çevresel etkiler, D) Enerji gereksinimi.

3.  Aşağıdakilerden  hangisi  VUK’da  mükelleflerin  vergi  dairesine  bildirmekle  yükümlü olduğu hususlardan biri değildir  A) Vergi levhası , B) İşe başlama,C) İşi bırakma, D) Adres ve iş yeri sayısındaki değişiklik.

4.  Aşağıdakilerden  hangisi  Belediye  sınırları  içinde  faaliyet  gösteren  tacirlerin  belediyeye karşı sorumluluklarında biri değildir? A) İş yeri açma, çalışma ruhsatı alma ve harç ödeme, B) İlan ve reklam vergisi ödeme, C) Çevre temizlik vergisi ödeme, D) Isınma ve elektrik ödeme.

5.  Kendi  adına  bağımsız  çalışanların  İşe  başladıktan  sonra  zorunlu  veya  kendilerinin başvurdukları sosyal güvenlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir? A) BAĞ-KUR, B) Emekli sandığı,  C) S.S.K, D) Hepsi

6.  Üretim  araçları  ve  malzemelerin  üretim  alanı  üzerindeki  düzenlemesi  seçilen  üretim sistemine göre yapılır. Aşağıdakilerden hangisi en çok kullanılan düzenleme türlerinden biri değildir? A) Üretilecek mamule göre düzenleme  B) Karışık durumlu düzenleme C) Üretime göre düzenleme D) Sabit durumlu düzenleme

7.  Girişimci    yerinin  teknik  ve  idarî  donanım  gereksinimini  belirlerken  aşağıdakilerden hangisini dikkate almaz? A) Makine-ekipman yerleşimi, B) Bina içi yerleşim,C) İklim şartları, D) Bina dışı düzenlemeler.

8. Bir işletme personel alırken aşağıdaki kaynaklardan hangilerine başvurabilir?A) İlanla B) Personelin yakınları ve arkadaşlarına haber göndererek  C) iş kurumu kanalıyla, D) Hepsi.

2.  İş  fikrinin  bağlantıda  olacağı  piyasaların  genel  özelliklerini  belirlenmesinde  aşağıdaki sorulardan hangisi yanlıştır? A) İşletme kuruluş aşamasında hangi kurum ve kuruluşlara karşı yükümlüdür? B) İşletmenin girdi sağlayacağı piyasalar hangileridir ve belirgin özellikleri nelerdir? C)  Makine–donanım,  araç  gereçlerin  sağlanacağı  piyasalar  hangileridir  ve  belirgin özellikleri nelerdir? D) İş gücü sağlanacağı piyasaların temel özellikleri nelerdir?

3.  Sermaye,  emek,    bölümü  isteyen,  büyük  hedeflerin  gerçekleştirilmesi  için  kurulan şirketler aşağıdakilerden hangisidir? A) Kolektif B) Ortaklıklar C) Sermaye şirketleri   D) Şahıs şirketleri

4. Kamu iktisadi teşebbüsleri, katma bütçeli işletmeler, döner sermayeli işletmeler aşağıdaki hangi işletme türüne girmektedir? A) Özel işletmeler, B)Karma işletmeler, C)Kamu işletmeleri, D) Hiçbiri

1.  Bir  başkası  adına  ve  ona  bağlı  olarak  çalışanlar  ile  onları  çalıştıranlar  arasında  iş ilişkilerini düzenleyen hukuk dalı aşağıdakilerden hangisidir? A) İş hukuku B) Anayasa hukuku C) Özel hukuk  D) İşçi hukuku

2.  Bir  hizmet  sözleşmesine  dayanarak  herhangi  bir  işte  ücret  karşılığı  çalışan  kimse aşağıdakilerden hangisidir?A) Usta   B) İşçi  C) Çırak D) Kalfa

3. Bir hizmet sözleşmesine dayanarak işçi çalıştıran gerçek ve tüzel kişilere ne denir?A) Vakıf B) İş alan C) İşveren D) Dernek

4. Aşağıdakilerden hangisi işçinin borçlarından değildir?A) İş görme borcu B) Talimatlara uyma C) Sadakat D) Ücret ödeme borcu

5.   İş   yerinde   çalışmayı   durdurmak   veya   işin   niteliğine   göre   yavaşlatmak   ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Lokavt B) Grev C) Sözleşme D) Fesih

6. Aşağıdakilerden hangisi işverenin borçlarından biri değildir?  A) Ücret ödeme borcu B) Malzeme temin etme borcu C) İş güvenliği ve işçi sağlığını görme borcu D) Sadakat borcu

7.  Hizmet  sözleşmenin  karşı  tarafa  herhangi  bir  bildirim  de  bulunmadan  sona  erdirilmesi ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?A) Fesih B) Feshi ihbar C) SözleşmeD) Grev

8. Hizmet sözleşmesini feshetmek isteyen tarafın, fesih tarihinden belli bir süre önce bunu karşı tarafa bildirimle haber vermesi ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Fesih B) Feshi ihbar  C) Sözleşme  D) Grev

8. İşverenin ya da işveren meslek kuruluşunun kararı ile iş yerinde çalışmanın durdurulması aşağıdakilerden hangisidir? A) Grev B) Lokavt C) Sözleşme D) Fesih


6. ?????? Deneme üretimi 

 

7  İşletmenin açılışı ( faaliyete-üretime geçiş )

 

8 İŞLETMEYİ GELİŞTİRMEK1. Aşağıdakilerden hangisi işletmeyi geliştirme aşamalarından değildir? A) Kendi ayakları üzerinde durur hale getirme. B) Kullanılan kapasiteyi yükseltmek,C) İşletmeye yeni kapasiteler eklemek, D) İşletmeyi kurmak

2. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde kapasite seçimi faktörlerinden biri değildir? A) Talep, B) Finansal kaynaklar, C) Risk D)  Maliyetler, Aşağıdaki boşluklara uygun kelimeleri doldurunuz.

3. işletmelerinin kurulduktan sonra kendi ayakları üzerinde durur hale geldikleri ilk dönemde girişimciler minimum ………… almalıdırlar. A) Risk, B) İş gücü, C) Kapasite, D) Sermaye

4. İşletme gelişme planının başarısı ve hızı girişimcinin ne kadar doğru işletmecilik yaptığına ne  kadar  başarılı  bir………………..  olduğuna  ve  ne  kadar  doğru  bir  sistem  kurduğuna bağlıdır.A) İş gücü, B) Kapasitesi,  C) İşletme yöneticisi,      D) Makine-donanımı,

5.    İşletmenin    üretim    kapasitesini    artırmak    belirli    bir    süre    içersinde,    mevcut    iş gücü,……….ve  teknoloji  gibi  üretim  faktörlerini  rasyonel  biçimde  kullanarak  meydana getirebileceği üretim miktarının artırılmasıdır. A) Makine,   B) Kapasite,   C) Üretim, D) Kaynak,


 

ADI   SOYADI :          SINIFI :          NO:             OKUL :… ..  DERS :          MODÜL :GİRİŞİMÇİLİK, İŞ KURMA , İŞ HAYATI   MESLE   MESLEK ALANI: 3   Sosyal Bilimler, İş ve Hukuk  EĞİTİM ALANI  34   İŞLETME VE İDARİ BİLİMLER: ÖĞRETİM ALANI  346   büro yönetimi ve sekreterlik   ÖĞRETİM ROGRAMI   …………… MESLEK / DAL : Ticaret Sekreterliği Dalı ,Yönetici Sekreterliği Dalı ,yönetici asistanlığı,  müşteri temsilciliği

SEKTÖR; ( iş kolları) ?  işletme :   İşletmenin Amacı: İşletmeni çevresi   İNSAN ---İLETİŞİM ALANI----CEVRE Teknolojik Çevre.Siyasi ve Yasal Çevre ,Sosyal ve Kültürel Çevre ,Ekonomik cevre  --Beklenmedik Olaylar

Dış( tüketiciler, pay sahipleri,satıcılar, işgüçü, halk, meslek örğülteri, sendika, rakipler, hükümet  İç (üretim,personel,araştırma, geliştirme,finasman,  pazarlama İŞLETMENİN KAYNAKLARI—finansan ,işgören , kuruluş yeri,

üretim, araştırma geliştirme  firma imajı  Pazarlama  - pazarlama karması ( dört p prensibi: A)ürün(mal)  B))dağıtım - yer C)fiyat D) tutundurma( reklam, tanıtım ve satış çabaları İŞLETME YÖNETİMİ - İŞ KURMAK( girişimcilik

1 İşletme kurma düşüncesi   -Güçlü bir girişimcilik ve kendi işini kurma motivasyonu.-Başarı potansiyeli yüksek bir iş fikri. -  İş kurma sürecinde aktiviteleri içeren genel bir çalışma programı.


 

2  ön değerlendirmesi. Ön araştırma ( fizibilite) Ekonomik, mali, yasal, teknik işlemlerin ARAŞTIRILMASI işin düşünce aşaması  Teknik, Yasal: Ekonomik ( mikro ve makro analiz) Mali - KASA İDARESİ

 

3    Ön proje İş fikrinin yapılabilirliğinin araştırıldığı ve raporlandığı bir çalışma

 

4    Yatırım kararı verme Yapılabilirlik raporunda alınan kararların uygulama planını içeren bir doküman. İŞPLANI 


Uygulanabilir İş Planı Hazırlama

Aşağıdaki örnek, Ankara’ da iş yapmayı planlayan Oktay KÜTÜK’ÜN iş planıdır. Nakit para akışı ve hesap tasarıları işteki ilk yıl için hesaplanmıştır. Örnekte yılsonuna kadar fazla kâr elde edilemeyeceği gösterilmiştir. Bu durum, ticaretin yeterli kâr yapabilecek bir düzeye gelmesinin biraz zaman alacağını gösterir ki, bu da son derece normaldir. İş planı yapmak, hedeflere ulaşmayı kolaylaştırır.

4.4.1. İşin Tanımı

Adı Soyadı: Oktay KÜTÜK  Adresi: Posta Caddesi 48 3 Ulus / ANKARA  Telefonu: 0 312… Doğum Tarihi: 1978

Öğrenim Durumu: Ticaret Meslek lisesi Mezunu   İş Deneyimi: Muhasebe bürosunda 7 yıl

Oktay KÜTÜK, ticaret meslek lisesinin muhasebe bölümünü bitirdi. Öğrenciliği sırasında beceri eğitimini yaptı. 7 yıldan beri muhasebe bürosunda çalıştı. Stajını tamamlayarak alanında belirli bir seviyeye geldi. Serbest muhasebeci ve mali müşavirler odası tarafından yapılan sınavda başarılı oldu. Bilgisayarlı muhasebe konusunda kendini yetiştirdiği gibi bu mesleği yapabilecek seviyeye geldiğini kanıtlamak için bu iş fikrini kendi geleceğini yönlendirmek amacı ile kullanmayı düşündü.3568 sayılı serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik kanunu ile düzenlenmiş muhasebe meslek dalında kendi işini yapmak istedi. Yasal işini Ankara Ulus’ta kurmayı planladı. Büro yeri olarak üç oda, bir salondan oluşan bir daireyi kiraladı. İş yerinde muhasebecilikle birlikte bir sigorta şirketinin acenteliğini de yapmayı düşündü. Büroda; muhasebe işlerinde iki, sigorta pazarlamasında üç, yardımcı hizmetlerde bir, sekreterlik işlerinde bir personel çalıştırmayı uygun gördü. Ayrıca ticaret meslek lisesinden iki stajyer öğrenci çalıştırmayı da planladı. Zaman içinde mükellef (müşteri) sayısını artırmayı ve geliştirmeyi amaç edindi.

4.4.2. Pazarlama Planı  Ankara serbest muhasebeci ve mali müşavirler odasına kayıtlı muhasebeci sayısını vemükellef sayısını araştırdı ve vardığı sonuçlara göre bu işi çabuk kurmansın çok zor olacağını göstermekteydi. Bunun temel nedeni mükelleflerin, tanınmış sicili olan muhasebecileri tercih etmeleriydi. Tasarısı ilk yıl için 25 mükellef ile sınırlıdır. Bunların 22’si ikinci sınıf, 3’ü birinci sınıf mükellef olacaktır. Yeni büro açmak için sadece meslekî bilgi yeterli değildir. Kişinin girişimciliğinin yanında, bilgi, beceri ve deneyimin yanı sıra müşteriler tarafından tercih edilmesi

Gerekecektir. Bunu sağlamak için daha önceki iş deneyimi sırasında tanıdığı piyasadaki firmalardan, arkadaş ve akrabalarını haberdar edip müşteri bulmayı planladı. Tanıdığı firmalarla bağlantı

Kurdu. Yaptığı araştırmalara göre müşterilerin % 90 ‘ı ikinci sınıf, geriye kalanı da birinci sınıf tacirlerden oluşmaktadır. Mali projesini, ilk yıl için belirlediği 25 mükellefe göre ayarladı.

Son yıllarda ekonomik ve sosyal yaşamda önem kazanan ve iyi gelir getireceğine inandığı sigorta acenteliği işinde de ilk yıl için 320 sigorta poliçesi pazarlayabileceğini tahmin ediyordu.

4.4.3. Organizasyon Planı   Büronun alanı 110 m2 olup perdeleri, su ve elektrik tesisatı döşenmiştir. Büroyu kullanıma hazır duruma getirmek için gereken tek şey uygun mobilyadır. Mali tasarılarına göre iş için gerekli olan sermaye 20.000 YTL’dir. Bu para; büro mobilyası, teçhizatı ve yeterli çalışma sermayesi sağlamak için gereklidir. Gerekli parayı özkaynaklarından karşılamayı düşünmektedir, gerekirse kredi de çekebilecektir. Çalışmalarını şöyle planladı:

Sabah büroya gidecek öncelikli günlük işlerini yapacaktı. Boş olduğu zamanlarda mesleki yayınları, mevzuatlardaki yenilik ve değişiklikleri takip edecekti. Öğleden sonraları ise sosyal sigortalar kurumu, vergi dairesi, diğer resmî ve özel kuruluşlardaki işlerini takip edip mükellef görüşmelerini yürütecekti. Başlangıçta tüm kaynakların müşteri sayısını artırmak için kullanılması gerektiğini ve fazla kar elde edemeyeceğinin farkındaydı. Yeniişini kurarken ilave bir kaynak sağlamak için danışmanlık ve ara işleri de yürütecekti.

4.4.4. mali plan (Finansman)  İşe yapılan yatırımlardan nelerin amaçlandığını, ne tür malların satın alınacağını ve bu işle ilgili tahmini ticareti ve harcamaları mali düzenlemeleri açıklar. Bu plan en önemli

Bölümüdür. Çünkü yatırımcılar kredi veren kişi ve kurumlar bu bölüme özel bir önem verirler. Kararı, bu bölümdeki bilginin geçerliliğine dayandırırlar. Mali planda yer alması gereken bilgiler şunlardır:

Gerekli araçların sıralanması ve her birinin maliyeti

En az iki yıllık işin nakit (para) akışı tasarıları

Aynı yılın tasarlanan kâr ve zarar hesapları ve bilânçosu

Tasarlanan talep ve planlanan fiyat politikası üzerine kâr ve zarar belirtmeyen analiz.


<v:imagedata src="file:///C:DOCUME~1aLOCALS~1Tempmsohtml1

http://hayret3.tr.gg/E-KITAP.htm
http://www.devletarsivleri.gov.tr/Forms/pgArchiveMain.aspx
http://www.tuik.gov.tr/Start.do
http://www.mkutup.gov.tr/
ELEKTRONİK   KİTAP  teknoses.com/   Dinlemek istediğiniz metni bu adresdeki programa  kopyala, yapıştır yaparsanız SESLİ DİNLEYEBİLİRSİNİZ.