GAZETE
DERGİ
KİTAP
=> STAJ HAZIRLIK SORULARI
=> DERSLER
=> araştırma teknikleri
=> problem cözme
=> İSTATİSTİK
=> İŞ ORTAMI
=> Yönetim Bilgi Sistemi
=> BILGISAYAR
=> e ticaret
=> internet
=> isletme
=> girişimcilik
=> EKONOMİ
=> Ticaret - pazarlama
=> TİCARİ BELGELER
=> TİCARET MATEMATİĞİ
=> İŞLETME DEFTERİ
=> İŞ HUKUKU
=> GENEL MUHASEBE
=> TURİZM
=> sergi ve fuarda ürün tanıtımı
=> SUNUM
=> beden dili
=> HAZIR CEVAP YETENEĞİ
=> yaratıcı drama
=> DRAMA ÖRNEKLERİ
=> sosyal psikoloji
=> TELEFONLA İLETİŞİM
=> RANDEVU VE PROTOKOL
=> büro düzenleme
=> RESMİ YAZILAR
=> dosyalama süreci
=> BÜRO MAKİNALARI
=> İŞLETME VE BÜRO YÖNETİMİ
=> KİŞİSEL ve MESLEKİ GELISIM
=> DUYGU, DÜŞÜNCE, SÖZ, DAVRANIŞ, ALIŞKANLIK, KİŞİLİK, KADER
=> GENEL KÜLTÜR
=> SİTE (hayret3.tr.gg)
=> SİTE HARİTASI
KURS (BİLGİSAYAR)
KOLLEKSİYON
3D TASARIM
GEZİ YORUM (TÜRKİYE)
OKUL RESİMLERİ
EKOSİSTEM (DENGE VE DÖNGÜ)
BLOG
intro
hayret3
SİTE şablonu
Forum
KAYNAK ( html kodu )
ARŞİV
SAYAC
Yeni sayfanın başlığı


RESMİ YAZILAR
KİTAP, KİTAPLIK, KÜTÜPHANE     EĞİTİM,  KÜLTÜRSANAT, BİLİM TEKNOLOJİ, SPOR,   SAĞLIK, EKONOMİMAGAZİN,  AKTÜEL 

İnsan- İletişim alanı- Çevre

TEKNOLOJİK
ÇEVRE

SOSYAL VE KÜLTÜREL
ÇEVRE

EKONOMİK ÇEVRE

SİYASİ VE YASAL ÇEVRE

DOĞAL VE EKOLOJİK ÇEVRE


   

5N - 1K Ne?  Nerede?   Nasıl?  Niçin?   Ne Zaman?  Kim?
Bir kez olan olay , benzerileri tekrarlanan olgudur.
 
 GOOGLE SİTE
     ve  veya  İse  ancak ancak ve ancak   
Bilgiye ayırt edici biçimde ulaşma,
araştırma,
analiz etme,
paylaşma
  yaratıcı biçimde sunabilme, 
  
MANTIK: 1 Doğru  0 Yanlış anlamına gelir. 
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

nAmaç

nMadde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; resmî yazışma kurallarını belirlemek, bilgi ve belge alışverişinin sağlıklı, hızlı ve güvenli bir biçimde yürütülmesini sağlamaktır.

nKapsam

nMadde 2 — Bu Yönetmelik, bütün kamu kurum ve kuruluşlarını kapsar.

nDayanak

nMadde 3 — Bu Yönetmelik, 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 2 nci ve 33 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

nMadde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

na) Resmî yazı: Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimlerini sağlamak amacıyla yazılan yazı, resmî belge, resmî bilgi ve elektronik belgeyi,

nb) Resmî belge: Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimlerini sağlamak amacıyla oluşturdukları, gönderdikleri veya sakladıkları belirli bir standart ve içeriği olan belgeleri,

nc) Resmî bilgi: Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimleri sırasında metin, ses ve görüntü şeklinde oluşturdukları, gönderdikleri veya sakladıkları bilgileri,

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

nd) Elektronik ortam: Belge ve bilgilerin üzerinde bulunduğu her türlü bilgisayarı, gezgin elektronik araçları, bilgi ve iletişim teknolojisi ürünlerini,

 

ne) Elektronik belge: Elektronik ortamda oluşturulan, gönderilen ve saklanan her türlü belgeyi,

 

nf) Dosya planı: Resmî yazıların hangi dosyaya konulacağını gösteren kodlara ait listeyi,

 

RESMİ YAZI ALANI

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


İKİNCİ BÖLÜM
Resmî Yazışma Ortamları, Nüsha Sayısı, Belge Boyutu Ve Yazı Tip

nResmî yazışma ortamları ve güvenlik

nMadde 5 — Kamu kurum ve kuruluşları arasında yazılı iletişim, kâğıt kullanılarak veya elektronik ortamda yapılır.

 

nKâğıtla yapılan resmî yazışmalarda daktilo veya bilgisayar kullanılır. Bu tür yazışmalar, yazının içeriğine ve ivedilik durumuna göre faks ile de gönderilebilir. Faksla yapılan yazışmalarda, yazıda belirtilen hususlarda hemen işlem yapılabilir, ancak bunların beş gün içerisinde resmî yazı ile teyidinin yapılması gerekir.

 


İKİNCİ BÖLÜM
Resmî Yazışma Ortamları, Nüsha Sayısı, Belge Boyutu Ve Yazı Tip

nElektronik ortamdaki yazışmalar ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik önlemlerine uyularak yapılır.

 

nElektronik ortamda yapılan yazışmalar bu ortamın özellikleri dikkate alınarak kaydedilir, dosyalanır ve ilgili yere iletilir. Gerekli durumlarda, gelen yazı kağıda dökülerek de işleme alınır.

nHer kurum kendisi ve gerektiğinde kurum içindeki birimler adına resmî elektronik posta (e-posta) adresi belirler. Bu adreslerin belirlenmesinde koordinasyon Başbakanlık tarafından yapılır. Elektronik ortamdaki resmî yazışmalar bu adresler arasında yapılır.

nKamu kurum ve kuruluşları elektronik ortamda yapılacak yazışmalarda, bu Yönetmeliğe aykırı olmamak kaydıyla gerekli düzenlemeleri yapabilir.


İKİNCİ BÖLÜM
Resmî Yazışma Ortamları, Nüsha Sayısı, Belge Boyutu Ve Yazı Tip

nNüsha sayısı

nMadde 6 — Kağıt kullanılarak hazırlanan resmî yazılar en az iki nüsha olarak düzenlenir.

nBelge boyutu

nMadde 7 — Resmî yazışmalarda A4 (210x297 mm) ve A5 (210x148 mm) boyutunda kağıt kullanılır.

nYazı tipi ve karakter boyutu

nMadde 8 — Bilgisayarla yazılan yazılarda "Times New Roman" yazı tipi ve 12 karakter boyutunun kullanılması esastır. Rapor, form ve analiz gibi özelliği olan metinlerde farklı yazı tipi ve karakter boyutu kullanılabilir


İKİNCİ BÖLÜM
Resmî Yazışma Ortamları, Nüsha Sayısı, Belge Boyutu Ve Yazı Tip

Resmi Yazının Bölümleri

 

1-                    Başlık

2-                    Sayı ve Tarih

3-                    Kayıt Numarası

4-                    Giden Gönderilen Makam Kişi

5-                    İlgi

6-        Yazı Metni

 

 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 Resmî Yazıların Bölümleri

Resmî Yazıların Bölümleri

           

    7-    İmza

            8-        Onaylı Yazılar

            9-        Ekler

            10-      Dağıtım

            11-      Paraf

            12-      Koordinasyon

            13-      Adres

            14-      Gizli Yazılar

 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 Resmî Yazıların Bölümleri

nBaşlık

nMadde 9 — Başlık, yazıyı gönderen kurum ve kuruluşun adının belirtildiği bölümdür. Bu bölümde amblem de yer alabilir.

 

nBaşlık, kağıdın yazı alanının üst kısmına ortalanarak yazılır.

 

nİlk satıra "T.C." kısaltması, ikinci satıra kurum ve kuruluşun adı büyük harflerle, üçüncü satıra ise ana kuruluşun ve birimin adı küçük harflerle ortalanarak yazılır. Başlıkta yer alan bilgiler üç satırı geçemez.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 Resmî Yazıların Bölümleri

n(GÖNDEREN MAKAM)

 

na.) Okullardan İlçeye

 

T.C.

REŞADİYE KAYMAKAMLIĞI

Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğü

 

      b.) İlçeden Kaymakamlığa

 

T.C.

REŞADİYE KAYMAKAMLIĞI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 

 

 

 

 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 Resmî Yazıların Bölümleri

n(GÖNDEREN MAKAM)

 

T.C.

BAŞBAKANLIK

İdareyi Geliştirme Başkanlığı

T.C.

BAŞBAKANLIK

Devlet Personel Müdürlüğü

 

T.C.

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı

 

 

 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 Resmî Yazıların Bölümleri

 

 

T.C.

TOKAT VALİLİĞİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

 

T.C.

REŞADİYE KAYMAKAMLIĞI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 Resmî Yazıların Bölümleri

 

nBakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşların taşra teşkilatlarında kullanılan başlıklar 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümlerine uygun olarak düzenlenir.

nBölge müdürlüklerinde ise bakanlığın adının altına hangi bölge teşkilatı olduğu yazılır

 

nT.C.

nBAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

nKarayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü

 

 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 Resmî Yazıların Bölümleri
Sayı ve evrak kayıt numarası

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Resmî Yazıların Bölümleri

nSayı ve evrak kayıt numarası

nMadde 10 — Sayı ve evrak kayıt numarası, dosya planına göre verilir, başlığın son satırından iki aralık aşağıda ve yazı alanının en solundaki "Sayı:" yan başlığından sonra yazılır.

nBu ifadeden sonra kod numarası verilir. Kod numarasından sonra kısa çizgi (-) işareti konularak dosya numarası, dosya numarasından sonra (-) işareti konularak evrak kayıt numarası yazılır. Genel evrak biriminden sayı verilmesi durumunda araya eğik çizgi (/) işareti konulur.

nEvrak kayıt numarası, yazıyı gönderen birimde ve/veya kurumun genel evrak biriminde aldığı numaradır (Örnek: 2).

nResmî yazışmalarda Başbakanlık tarafından belirlenen kodlama sistemine ve dosya planına uyulması zorunludur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Resmî Yazıların Bölümleri

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Resmî Yazıların Bölümleri

Sayı : B . 08 . 4. MEM . 4 . 60 . 06-  510 /....  kurum çıkış no

           1    2    3     4       5    6     7      8    9

n1-)    B       =  Kurum kodu, Bakanlık, Yasama, Yürütme, Yargı

n2- )   08      =  Kurum dağılım kodu : MEB

     3- )     4      =  Birim Kodu, TAŞRA

     4- )   MEM  =  Birim Dağılım Kodu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü

     5- )     4       =  Alt birim kodu, TAŞRA

     6- )   60       =  Ayrıntılı Alt birim kodu, İL KODU

     7- )   06       =  Alt Tali (Şube) kodu, İLÇE KODU

     8- )  510      =  Kurum çıkış kodu, DESİMAL DOSYA KODU

      9-) ..../ ..     =  Kurum Evrak Kayıt No

 

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Resmî Yazıların Bölümleri

Sayı ve evrak kayıt numarası

nMadde 10 — Sayı ve evrak kayıt numarası, dosya planına göre verilir, başlığın son satırından iki aralık aşağıda ve yazı alanının en solundaki "Sayı:" yan başlığından sonra yazılır.

nBu ifadeden sonra kod numarası verilir. Kod numarasından sonra kısa çizgi (-) işareti konularak dosya numarası, dosya numarasından sonra (-) işareti konularak evrak kayıt numarası yazılır. Genel evrak biriminden sayı verilmesi durumunda araya eğik çizgi (/) işareti konulur.

 

 

Sayı : B . 08 . 4. MEM . 4 . 60 . 06  ---  510             /.... 

                      Kod Numarası         ( Dosya No)    Evrak kayıt no

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Resmî Yazıların Bölümleri

nEvrak kayıt numarası, yazıyı gönderen birimde ve/veya kurumun genel evrak biriminde aldığı numaradır

 

nResmî yazışmalarda Başbakanlık tarafından belirlenen kodlama sistemine ve dosya planına uyulması zorunludur.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Resmî Yazıların Bölümleri

nDesimal Dosya Sistemi

n000 – Genel İşler ,

n010 = İstatistikler,

n020 = Umumi mahiyetteki yazışmalar,

n030 = Kanun Tasarıları,

n040 = Törenler,

n050 = Tatil günleri, müsamereler, müsabakalar, mükafatlar,

n060 = Umumi mahiyetteki geziler ve ziyaretler,

n070 = Her çeşit öğretmen ve öğrenci teşekkülleri.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Resmî Yazıların Bölümleri

nDesimal Dosya Sistemi

n100 = Ödenek İşleri

n110 = Bütçe ile ilgili genel muameleler,

n120 = Ödenek, kadro gönderme, isteme, kadro ve ödeneğin                                tenkis ve tahsis işleri,

n130 = Ödeneklerin sarfı ile ilgili işlemler,

n140 = Pansiyonlar, öğrenci yurtları ile ilgili hesaplar,

n150 = Döner sermaye işlemleri.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Resmî Yazıların Bölümleri

nDesimal Dosya Sistemi

n200 = Personel İşleri :

n200 = Personel işleri genel,

n210 = Her çeşit emekli işleri,

n220 = Yatılı okullar personel işleri,

n230 = Orta dereceli okullar personel işleri,

n231 = Resmi liseleri

n232 = Resmi ortaokullar (İlköğretim),

n233 = İlkokullara öğretmen yetiştiren okullar,

n234 = İmam Hatip liseleri ve kursları personel işleri,

n235 = Özel lise, kolej ve ortaokul personel işleri,

n236 = Azınlık ortaokulları ve liseleri personel işleri,

n237 = Yabancı lise ve personel işleri,

240 = İlköğretim kurumları personel işleri,

n  250 = Mesleki ve teknik okullar Personel işleri,

n251 = EML ve Kız meslek liseleri personel işleri.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Resmî Yazıların Bölümleri

nDesimal Dosya Sistemi

n300 = Eğitim – Öğretim İşleri :

n323 – 0 = Genel işler,

n323 – 10 = Yönetmelikler hakkında incelemeler, tetkikler,                                raporlar,

n323 – 11 = Yürürlüğe giren yönetmelikler ve kararları,

n323 – 20 = Programlar ve öğretim metotları hakkında                           çalışmalara dair yazışmalar,

n323 – 21 = Yürürlüğe giren raporlar ve kararlar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Resmî Yazıların Bölümleri

nDesimal Dosya Sistemi

n400 = Yönetim İşleri :

n423      = Ortaöğretim Kurumları yönetim işleri,

n423 – 0 = Genel,

n423 – 1 = Okulların üst makamlara yönetim mevzundaki                                yazışmaları,

n423 – 2  = Okulların kendi iç hizmetleri  işlemleri,

n460        = Lojman tahsisi,

n490        = Sivil Savunma işlemleri.

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Resmî Yazıların Bölümleri

n500 = ÖĞRENCİ İŞLERİ

n500 = Genel,

n510 = Öğrenci kayıt- kabul, nakil işleri yazışmalar,

n520 = Öğrenci disiplin işleri,

n530 = Öğrenci sınav ve sınıf geçme işleri,

n540 = Öğrenci sağlık işleri,

n550 = Öğrenci burs ve yardım işleri,

n560 = Kamp ve spor işleri, öğrenci kolları,

n570 = Mezun olmuş öğrencilerin çeşitli işleri,

n590 = Yaban ülkelerdeki öğrenci işleri.

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Resmî Yazıların Bölümleri

n600 = BASIN YAYIN VE KİTAP İŞLERİ

n600 = Genel,

n620 = Bakanlıkça bastırılan kitapların dağıtımı yayımı,

n630 = Satın alınan yayınlar,

n640 = Okul kitabı basan müessese ve bayilerle yapılan                yazışmalar,

n650 = Zararlı neşriyat ile ilgili ilgili yazışmalar,

n660 = Çeşitli kitapların yayımı  - dağıtımı işleri,

n670 = Kütüphanecilik.

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Resmî Yazıların Bölümleri

n700 = BİNA, ARSA, ARAZİ İŞLERİ :

n700 = Genel,

 

n710      = Bina, arazi ve arsa işleri, onarım,

n714       = Orta dereceli okul binaları,

n714 – 0 = Genel,

n714 – 1 = İstimlak işleri,

n714 – 2 = Onarım işleri.

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Resmî Yazıların Bölümleri

n800 = DONATIM VE AYNİYAT İŞLERİ :

n800 = Genel

 

n850 = Okul ayniyat işleri,

n850 = Genel,

n852 = İlköğretim okulları ayniyat işlemleri,

n853 = Lise ve dengi okul ayniyat işleri,

n861 = Okul öncesi ayniyat işleri.

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Resmî Yazıların Bölümleri

nTarih

nMadde 11 — Yazının yetkili amir tarafından imzalanarak ilgili birimden sayı verildiği zamanı belirten tarih bölümü, sayı ile aynı hizada olmak üzere yazı alanının en sağında yer alır.

nTarih; gün, ay ve yıl rakamla, aralarına (/) işareti konularak yazılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Resmî Yazıların Bölümleri

nKonu

nMadde 12 — Konu, sayının bir aralık altına "Konu:" yan başlığından sonra, başlık bölümündeki "T.C." kısaltması hizasını geçmeyecek biçimde yazılır. Yazının konusu, anlamlı ve özlü bir şekilde ifade edilir.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Resmî Yazıların Bölümleri

nGönderilen makam

nMadde 13 — Gönderilen makam; yazının gönderildiği kurum, kuruluş ve kişi ile bunların bulundukları yeri belirtir. Bu bölüm; konunun son satırından sonra, yazının uzunluğuna göre iki-dört aralık aşağıdan ve kağıdı ortalayacak biçimde büyük harflerle yazılır. Yazının gönderildiği yerin belirlenmesine ilişkin diğer hususlar parantez içinde küçük harflerle ikinci satıra yazılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Resmî Yazıların Bölümleri

nGönderilen makam

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Resmî Yazıların Bölümleri

nGönderilen Makam

nKuruluş dışına gönderilen yazılarda, gerekiyorsa yazının gideceği yerin adresi küçük harflerle ve başlığın ilk satırının hizasında, iki aralık bırakılarak ayrıca belirtilir.

 

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA

n( Anafartlar Caddesi No: 23 Kızılay Ankara )

 

nKişilere yazılan yazılarda; "Sayın" kelimesinden sonra ad küçük, soyadı büyük, unvan ise küçük harflerle yazılır.

 

nSayın Prof. Dr. Recep TOPARLI

nTürk Dil Kurumu Başkan Yardımcısı

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Resmî Yazıların Bölümleri

nİlgi

nMadde 14 — İlgi, yazılan yazının önceki bir yazıya ek ya da karşılık olduğunu veya bazı belgelere başvurulması gerektiğini belirten bölümdür.

 

n"İlgi:" yan başlığı, gönderilen makam bölümünün iki aralık altına ve yazı alanının soluna küçük harflerle yazılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Resmî Yazıların Bölümleri

nİlgi

T.C.

REŞADİYE KAYMAKAMLIĞI

Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğü

iki satır aralığı

 

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE

n                                                                       REŞADİYE

nİki satır aralığı

             İlgi : a.) .............

                     b.) ..............

                                             

                                                    İki satır aralığı

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Resmî Yazıların Bölümleri

nİlgi

 

nİlginin birden fazla olması durumunda, a, b, c gibi küçük harfler yanlarına ayraç işareti ") " konularak kullanılır.

 

nİlgide, " tarihli ve sayılı" ibaresi kullanılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Resmî Yazıların Bölümleri

nİlgi

nİlgide yazının sayısı, kurum veya birimin dosya kodu tam olarak belirtilir. İlgi, tarih sırasına göre yazılır.

 

nYazı aynı konuda birden fazla makamın yazısına karşılık veya daha önce yazılmış çok sayıda yazıyla ilgili ise bunların hepsi belirtilir

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Resmî Yazıların Bölümleri

nMetin

nMadde 15 — Metin, "İlgi"den sonra başlayıp "İmza"ya kadar süren kısımdır.

nMetne, "İlgi"nin son satırından itibaren iki aralık, "İlgi" yoksa gönderilen yerden sonra üç aralık bırakılarak başlanır.

nMetindeki kelime aralarında ve nokta, virgül, soru işareti gibi yazı unsurlarının arasında bir vuruş boşluk bırakılır.

nParagraf başlarına yazı alanının 1.25 cm içerisinden başlanır. Paragraf başı yapılmadığı durumlarda paragraflar arasında bir satır aralığı boşluk bırakılır

nParagraf başlarına yazı alanının 1.25 cm içerisinden başlanır. Paragraf başı yapılmadığı durumlarda paragraflar arasında bir satır aralığı boşluk bırakılır

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Resmî Yazıların Bölümleri

nMetin

nT.C

nREŞADİYE KAYMAKAMLIĞI

nKonu :....

nSayı   :....

nİki – dört satır aralığı

n.............MÜDÜRLÜĞÜNE

nİki satır aralığı

nİlgi:   a.) ......

n         b) ........

n                                     iki satır aralığı

n..................................................................................................................................................................................................................................

n                                    Bir satır aralığı

n...................................................................................................................................................................................................................................

n                                                     

n                                                                                                  imza

n               

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Resmî Yazıların Bölümleri

nMetin

nMetin içinde geçen sayılar rakamla ve/veya yazı ile yazılabilir. Önemli sayılar rakam ile yazıldıktan sonra parantez içerisinde yazı ile de gösterilebilir.

 

nMetin içinde veya çizelgelerde üçlü gruplara ayrılarak yazılan büyük sayılarda gruplar arasına nokta (22.465.660), sayıların yazılışında kesirleri ayırmak için ise virgül (25,33 -yirmi beş tam yüzde otuz üç) kullanılır.

 

nYazı, Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan İmla Kılavuzu ile Türkçe Sözlük esas alınarak dil bilgisi kurallarına göre yaşayan Türkçe ile yazılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Resmî Yazıların Bölümleri

nMetin

 

nMetinde zorunlu olmadıkça yabancı kelimelere yer verilmez ve gereksiz tekrardan kaçınılır. Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan İmla Kılavuzu'nda bulunmayan kısaltmaların kullanılmasının zorunlu olduğu durumlarda, kısaltmanın ilk kullanıldığı yerde parantez içinde kısaltmanın açık biçimi gösterilir.

 

 

nAlt makama yazılan yazılar "Rica ederim.", üst ve aynı düzey makamlara yazılan yazılar "Arz ederim.", üst ve alt makamlara dağıtımlı olarak yazılan yazılar "Arz ve rica ederim." biçiminde bitirilir.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Resmî Yazıların Bölümleri

nİmza

nMadde 16 — Metnin bitiminden itibaren iki-dört aralık boşluk bırakılarak yazıyı imzalayacak olan makam sahibinin adı, soyadı ve unvanı yazı alanının en sağına yazılır. İmza ad ve soyadın üzerinde bırakılan boşluğa atılır. Elektronik ortamda yapılacak yazışmalarda, imza yetkisine sahip kişi yazıyı, güvenli elektronik imzası ile imzalar.

 

nYazıyı imzalayanın adı küçük, soyadı büyük harflerle yazılır. Unvanlar ad ve soyadın altına küçük harflerle yazılır. Akademik unvanlar ismin ön tarafına küçük harflerle ve kısaltılarak yazılır.

 

nYazıyı imzalayacak olan makam, yazının gideceği makama göre kurum/kuruluşun "imza yetkileri yönergesi"ne veya yetkili makamlarca verilen imza-yetkisine uyularak seçilir.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Resmî Yazıların Bölümleri

nİmza

nYazıyı makam sahibi yerine yetki devredilen kişi imzaladığında, imzalayanın ad ve soyadı birinci satıra, yetki devredenin makamı "Başbakan a.", "Vali a." ve "Rektör a.", biçiminde ikinci satıra, imzalayan makamın unvanı ise üçüncü satıra yazılır.

nYazı vekaleten imzalandığında, imzalayanın ad ve soyadı birinci satıra, vekalet bırakanın makamı "Başbakan V.", "Vali V." ve "Rektör V." biçiminde ikinci satıra yazılır.

 

n            İmza                    İmza                  İmza                 İmza

n        Adı Soyadı          Adı Soyadı         Adı Soyadı      Adı Soyadı

n        Başbakan a.       Başbakan V.          Vali a.        Okul Müdürü a.

n          Müsteşar                Bakan               İl MEM        Müdür Yard.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Resmî Yazıların Bölümleri

nİmza

n................................................................................................................................................................................................................................

n...............................................................................................................................................................................................................................

n                                             İki ile dört satır aralığı

 

n                                                                     

 

n                                                                       İsmail SEZER

n                                                                        Okul Müdürü                                                         

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Resmî Yazıların Bölümleri

nİmza

nYazının iki yetkili tarafından imzalanması durumunda üst makam sahibinin adı, soyadı, unvanı ve imzası sağda; ikiden fazla yetkili tarafından imzalanması durumunda üst makam sahibinin adı, soyadı, unvanı ve imzası solda olmak üzere yetkililer makam sırasına göre soldan sağa doğru sıralanır. Yazının iki yetkili tarafında imzalanması durumunda;

 

n              İmza                                   İmza   

n       Mustafa CAMCI            Ferhat KURTOĞLU

n             İlçe MEM                       Kaymakam

nYazının ikiden fazla yetkili tarafında imzalanması durumunda;

n           imza                           imza                imza   

nFerhat KURTOĞLU          Mustafa CAMCI        İsmail SEZER

n         Kaymakam                       İMEM                 Okul Müdürü

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Resmî Yazıların Bölümleri

nİmza

nAtama kararnamelerinde imza bölümü, Örnekte olduğu biçimde düzenlenir.

 

 

 

 

n         imza                            imza                                      imza

n   Adı Soyadı                     Adı Soyadı                           Adı Soyadı

nGenel Müdürü         Genel Müdür Yardımcı                Daire Başkanı

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Resmî Yazıların Bölümleri

nOnay

 

nMadde 17 — Onay gerektiren yazılar ilgili birim tarafından teklif edilir ve yetkili makam tarafından onaylanır.

 

nYazı onaya sunulurken imza bölümünden sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının ortasına büyük harflerle "OLUR" yazılır. "OLUR"un altında onay tarihi yer alır.

 

 

nOnay tarihinden sonra imza için uygun boşluk bırakılarak onaylayanın adı, soyadı ve altına unvanı yazılır

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Resmî Yazıların Bölümleri

nOnay

n................... MAKAMINA

n...............................................................................................................................................................................................................................

n......................................................................................................................................

n                                                                           imza

n                                                                            Mustafa CAMCI

n                                                                     İlçe Milli Eğitim Müdürü

 

nOLUR

n10.05.2005

 

nİmza

 

nFerhat KURTOĞLU

nKaymakam

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Resmî Yazıların Bölümleri

nOnay

 

nYazıyı teklif eden birim ile onay makamı arasında makamlar varsa bunlardan onay makamına en yakın yetkili "Uygun görüşle arz ederim." ifadesiyle onaya katılır. Bu ifade, teklif eden birim ile onay bölümü arasına uygun boşluk bırakılarak yazılır ve yazı alanının solunda yer alır.

 

 

nElektronik ortamda hazırlanan yazıya onay verecek yetkili kişi resmî yazıyı güvenli elektronik imzası ile imzalar.

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Resmî Yazıların Bölümleri

nT.C.

nTOKAT VALİLİĞİ

nİl Milli Eğitim Müdürlüğü

SAYI    :B.08.4.MEM.4.60.00.02.00/                                                            13/12/2004  

KONU  : Mevzuat Değişikliği Çalışmaları

 

VALİLİK MAKAMINA

 

      İLGİ :a)MEB Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

                               c)MEB. Personel Genel Müdürlüğünün 22/09/2004 tarih ve 3280/72780 sayılı yazısı.

             

                    İlgi (c) emirler gereği müdürlüğümüzde kurulacak olan komisyona sunulmak üzere koordinatörü olduğunuz bölgenizdeki okul müdürleri ile acil olarak düzenleyeceğiniz toplantıda  ilgi (a) yönetmelik ve ilgi (b) esaslar hakkında rapor hazırlamak üzere toplantı yapılması planlanmaktadır.

            28/09/2004 tarihi saat 10:00’da müdürlüğümüzde toplantı yapılması hususunda “OLUR”larınıza arz ederim.

                                                                                                                                                                                                                                                      (imza)

                                                                                                   Ömer ALBAYRAK

 

Uygun Görüşle Arz ederim                                                                                             İl Milli Eğitim Müdürü

             02/12/2004

         

             (imza)

                                  

          İzzet ERCAN

        Vali Yardımcısı

OLUR

02/12/2004

 

(imza)

Ayhan NASUHBEYOĞLU

VALİ

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Resmî Yazıların Bölümleri

nEkler

 

nMadde 18 — Yazının ekleri imza bölümünden sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının soluna konulan "EK/EKLER:" ifadesinin altına yazılır.

 

nEk adedi birden fazla ise numaralandırılır. Ek listesi yazı alanına sığmayacak kadar uzunsa ayrı bir sayfada gösterilir.

 

 

nYazı eklerinin dağıtımdaki bazı yerlere gönderilmediği durumlarda, "Ek konulmadı" ya da "Ek-.... konulmadı", bazı eklerin konulması durumunda ise, "Ek-.... Konuldu" ifadesi yazılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Resmî Yazıların Bölümleri

nEkler

n.............................................................................................................................................

n                                                                                 imza

n                                                                      Ferhat KURTOĞLU

n                                                                              Kaymakam

 

n                           uygun boşluk bırakılır

nEKLER

n1. Yazı örneği  (...... Sayfa)

n2. Yönetmelik  (........Sayfa)

nDAĞITIM

nİlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ( Ek- 1 konulmadı)

nMal Müdürlüğü                     ( Ek konulmadı )

nİlçe Tarım Müdürlüğü          ( Ek- 2 konuldu)

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Resmî Yazıların Bölümleri

nDağıtım

nMadde 19 — Dağıtım, yazıların gereği ve bilgi için gönderildiği yerlerin protokol sırası esas alınarak belirtildiği bölümdür. "EKLER"den sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının soluna "DAĞITIM:" yazılır. Ek yoksa dağıtım EKLER'in yerine yazılır.

 

nYazının gereğini yerine getirme durumunda olanlar, "Gereği" kısmına, yazının içeriğinden bilgilendirilmesi istenenler ise "Bilgi" kısmına protokol sırasıyla yazılır. "Gereği" kısmı dağıtım başlığının altına, "Bilgi" kısmı ise "Gereği" kısmı ile aynı satıra yazılır.

 

n"Bilgi" kısmı yoksa, kurum ve kuruluş adları doğrudan "DAĞITIM" başlığının altına yazılır

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Resmî Yazıların Bölümleri

nDağıtım

 

nDAĞITIM

 

 

nGereği                                                       Bilgi

nBaşbakanlığa           Cumhurbaşkanı Genel Sekreterliğine

 

 

 

nDAĞITIM

n81 İl Valiliğine

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Resmî Yazıların Bölümleri

nParaf

nMadde 20 — Yazının kurum içinde kalan nüshası, yazıyı hazırlayan ve kurum tarafından belirlenen en fazla 5 görevli tarafından paraf edilir. Paraflar, adres bölümünün hemen üstünde ve yazı alanının solunda yer alır.

nElektronik ortamda yapılan yazışmalarda paraflar elektronik onay yoluyla alınır.

nYazıyı paraflayan kişilerin unvanları gerektiğinde kısaltılarak yazılır, (:) işareti konulduktan sonra büyük harfle adının baş harfi ve soyadı yazılır. El yazısı ile tarih belirtilerek paraflanır.

 

n10.05.2005 Uzman        :  H. ÇELİK ( Paraf )

n10.05.2005  D. Baş.       :  İ. GÜNAY  ( Paraf)

n10.05. 2005 Gn Müd.     :  Ö. ÖZDEMİR  ( Paraf)

n10.05.2005  Müs. Yrd.   :  Y. ARSLAN (Paraf)

n10.05.2005 Müsteşar     :  İ. ÇETİNKAYA (Paraf)

 

nKurum adresi

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Resmî Yazıların Bölümleri

nKoordinasyon

 

nMadde 21 — Başka birimlerle işbirliği yapılarak hazırlanan yazılarda, paraf bölümünden sonra bir satır aralığı bırakılarak "Koordinasyon:" yazılır ve işbirliğine dahil olan personelin unvan, ad ve soyadları paraf bölümündeki biçime uygun olarak düzenlenir.

 

n10.05.2005 Uzman     :   H. ÇELİK ( Paraf )

n10.05.2005  D. Baş.    :   İ. GÜNAY  ( Paraf)

n10.05. 2005 Gn Müd.  :   Ö. ÖZDEMİR  ( Paraf)

n10.05.2005  Müs. Yrd. :  Y. ARSLAN (Paraf)

n10.05.2005 Müsteşar  :   İ. ÇETİNKAYA (Paraf)

nKoordinasyon

n10.05.2005  Huk. Müş. :  A. USTA ( Paraf)

n10.05.2005 Müst. Yrd. :   N. ÖZCAN ( Paraf)

 

nKurum adresi

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Resmî Yazıların Bölümleri

nAdres

nMadde 22 — Yazı alanının sınırları içinde kalacak şekilde sayfa sonuna soldan başlayarak yazıyı gönderen kurum ve kuruluşun adresi, telefon ve faks numarası, e-posta adresi ve elektronik ağ sayfasını içeren iletişim bilgileri yazılır. İletişim bilgileri yazıdan bir çizgi ile ayrılır.

 

nYazının gönderildiği kurum ve kişilerin, gerektiğinde daha ayrıntılı bilgi alabilmeleri için başvuracakları görevlinin adı, soyadı ve unvanı adres bölümünün sağında yer alır.

 

 

 

 

nHükümet Konağı Giriş Kat REŞADİYE   Ayrıntılı bilgi için irtibat : Ş. GÖKÇE Şef

nTel: (0356) 461 33 50           Fax : (0356) 461 35 49

nE- posta : reml@hotmail.com             Elektronik ağ: www.reml.com.tc.tr

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Resmî Yazıların Bölümleri

nGizli yazılar

 

 

nMadde 23 — Yazı gizlilik derecesi taşıyorsa, gizlilik derecesi belgenin üst ve alt ortasına büyük harflerle kırmızı renkli olarak belirtilir. Gizlilik dereceleri; çok gizli, gizli, özel, hizmete özel şeklinde görev alanı ve hizmet özelliğine göre kurum veya kuruluşça belirlenir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Resmî Yazıların Bölümleri

nİvedi ve günlü yazılar, tekit yazısı

 

nMadde 24 — Öncelik verilmesi gereken durumlarda yazıya cevap verilmesi gereken tarih metin içinde, yazının ivedi ve günlü olduğu ise sayfanın sağ üst kısmında büyük harflerle kırmızı renkli olarak belirtilir. Yazıyı alan bu ivediliğin gereğini yapmakla yükümlüdür .

 

nResmî yazılara uygun sürede cevap verilmemesi durumunda ilgili kurum ve kuruluşlara tekit yazısı yazılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Resmî Yazıların Bölümleri

nSayfa numarası

 

 

nMadde 25 — Sayfa numarası, yazı alanının sağ altına toplam sayfa sayısının kaçıncısı olduğunu gösterecek şekilde verilir (Örnek: 1/9, 2/7, 5/32).

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Resmî Yazıların Bölümleri

nAslına uygunluk onayı

 

nMadde 26 — Bir yazıdan örnek çıkartılması gerekiyorsa örneğinin uygun bir yerine "Aslının aynıdır" ifadesi yazılarak imzalanır ve mühürlenir.

 

nKurum ve kuruluşlar elektronik ortamdaki belgelerin değiştirilmesini ve aslına uygun olmayan biçimde çoğaltılmasını önleyen teknik tedbirleri alır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Resmî Yazıların Gönderiliş ve Alınışlarında Yapılacak İşlemler.

nKayıt kaşesi

 

nMadde 27 — Gelen evrak, Örnek 13'te yer alan kayıt kaşesi kullanılarak kaydedilir. Kamu kurum ve kuruluşları Örnek 13'te yer alan kaşeyi örnek alarak kendilerine uygun bir kaşe hazırlar ve kullanırlar. Bu kaşeler evrakın arka yüzüne basıldıktan sonra evrakın tarih ve sayısı yazılır, ünite içinde hangi bölümü ilgilendiriyorsa o bölümün karşısına gereği yapılmak veya bilgi vermek maksadıyla (x) işareti konulur. Ek olduğunda bunların adedi en alt sütunda rakamla belirtilir.

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Resmî Yazıların Gönderiliş ve Alınışlarında Yapılacak İşlemler.

 

nKayıt kaşesi

    Elektronik ortamda yapılan yazışmalarda, doğrulama yapıldıktan sonra yazı ilgili birime gönderilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Resmî Yazıların Gönderiliş ve Alınışlarında Yapılacak İşlemler.

 

nKayıt kaşesi

   

 

 

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Resmî Yazıların Gönderiliş ve Alınışlarında Yapılacak İşlemler.

nYazıların gönderilmesi

 

nMadde 28 — Yazıyı gönderenin iletişim bilgileri zarfın sol üst köşesinde, yazının gideceği yerin iletişim bilgileri ise zarfın ortasında yer alır. Yazının gizlilik derecesi zarfın üst ve alt ortasına, ivedilik derecesi ise sağ üst köşeye gelecek biçimde kırmızı renkle belirtilir

 

 

 

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Resmî Yazıların Gönderiliş ve Alınışlarında Yapılacak İşlemler.

nYazıların gönderilmesi

nÇok gizli yazılar çift zarf ile gönderilir. İç zarfa yazı konulur, zarfın kapanma yerlerine hazırlayanın parafları atılır ve saydam bant ile paraflar örtülecek şekilde zarf kapatılır. İç zarfın üzerine de iletişim bilgileri yazılarak, yazının çok gizli olduğu zarfın üst ve alt ortasına, varsa ivedilik derecesi sağ üst köşeye gelecek biçimde kırmızı renkle belirtilir.

 

 

nİç zarf ve Örnekte gösterilen “ Kontrollü Evrak Senedi” iki suret evrak senedi dış zarfın içine konularak gizlilik derecesi olmayan yazılar gibi kapatılıp, üzerine gideceği yer ve evrak sayısı yazılır. Dış zarfın üzerinde gizlilik derecesi bulunmaz, varsa ivedilik derecesi kırmızı renkli olarak belirtilir.

 

 

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Resmî Yazıların Gönderiliş ve Alınışlarında Yapılacak İşlemler.

               Kontrollü Evrak Senedi

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Resmî Yazıların Gönderiliş ve Alınışlarında Yapılacak İşlemler.

 

 

 

nElektronik ortamdaki yazışmalar kurum ve kuruluşların e-posta adresi üzerinden yapılır.

 

 

nElektronik ortamda yapılan yazışmaların ve gönderilen belgelerin gizli olması durumunda bunlar bir iletinin ekinde gönderilir ve iletinin konu kısmına gizlilik derecesi yazılır.

              

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Resmî Yazıların Gönderiliş ve Alınışlarında Yapılacak İşlemler.

nÇok gizli" gizlilik dereceli yazıların alınması

 

 

nMadde 29 — "Çok gizli" gizlilik dereceli yazılarda, dış zarfı açan görevli iç zarf üzerinde yer alan "çok gizli" ibaresini gördüğünde zarfı açmadan yetkili makama sunar. Bu görevli dış zarfın içinde yer alan evrak senedini imzalayarak bir nüshasını gönderen makama iade eder.

              

BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler

nYürürlük

 

nMadde 30 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

nYürütme

nMadde 31— Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

 

 

 

 

nHAYATA YÖN VEREN ZAMANINDA ALINAN KARARLARDIR.

 


BEŞİNCİ BÖLÜM 

 

nSÖYLEDİM   : Duydu anlamına gelmez,

 

nDUYDU         :Doğru anladı anlamına gelmez,

 

nANLADI        :Hak verdi anlamına gelmez,

 

nHAK VERDİ  : İnandı anlamına gelmez,

 

nİNANDI         : Uyguladı anlamına gelmez,

 

nUYGULADI  : Sürdürecek anlamına gelmez.

 

 

BEŞİNCİ Bölüm

 
   
   
http://hayret3.tr.gg/E-KITAP.htm
http://www.devletarsivleri.gov.tr/Forms/pgArchiveMain.aspx
http://www.tuik.gov.tr/Start.do
http://www.mkutup.gov.tr/
ELEKTRONİK   KİTAP  teknoses.com/   Dinlemek istediğiniz metni bu adresdeki programa  kopyala, yapıştır yaparsanız SESLİ DİNLEYEBİLİRSİNİZ.