GAZETE
DERGİ
KİTAP
=> STAJ HAZIRLIK SORULARI
=> DERSLER
=> araştırma teknikleri
=> problem cözme
=> İSTATİSTİK
=> İŞ ORTAMI
=> Yönetim Bilgi Sistemi
=> BILGISAYAR
=> e ticaret
=> internet
=> isletme
=> girişimcilik
=> EKONOMİ
=> Ticaret - pazarlama
=> TİCARİ BELGELER
=> TİCARET MATEMATİĞİ
=> İŞLETME DEFTERİ
=> İŞ HUKUKU
=> GENEL MUHASEBE
=> TURİZM
=> sergi ve fuarda ürün tanıtımı
=> SUNUM
=> beden dili
=> HAZIR CEVAP YETENEĞİ
=> yaratıcı drama
=> DRAMA ÖRNEKLERİ
=> sosyal psikoloji
=> TELEFONLA İLETİŞİM
=> RANDEVU VE PROTOKOL
=> büro düzenleme
=> RESMİ YAZILAR
=> dosyalama süreci
=> BÜRO MAKİNALARI
=> İŞLETME VE BÜRO YÖNETİMİ
=> KİŞİSEL ve MESLEKİ GELISIM
=> DUYGU, DÜŞÜNCE, SÖZ, DAVRANIŞ, ALIŞKANLIK, KİŞİLİK, KADER
=> GENEL KÜLTÜR
=> SİTE (hayret3.tr.gg)
=> SİTE HARİTASI
KURS (BİLGİSAYAR)
KOLLEKSİYON
3D TASARIM
GEZİ YORUM (TÜRKİYE)
OKUL RESİMLERİ
EKOSİSTEM (DENGE VE DÖNGÜ)
BLOG
intro
hayret3
SİTE şablonu
Forum
KAYNAK ( html kodu )
ARŞİV
SAYAC
Yeni sayfanın başlığı


Ticaret - pazarlama
 


KİTAP, KİTAPLIK, KÜTÜPHANE     EĞİTİM,  KÜLTÜRSANAT, BİLİM TEKNOLOJİ, SPOR,   SAĞLIK, EKONOMİMAGAZİN,  AKTÜEL 

İnsan- İletişim alanı- Çevre

TEKNOLOJİK
ÇEVRE

SOSYAL VE KÜLTÜREL
ÇEVRE

EKONOMİK ÇEVRE

SİYASİ VE YASAL ÇEVRE

DOĞAL VE EKOLOJİK ÇEVRE


   

5N - 1K Ne?  Nerede?   Nasıl?  Niçin?   Ne Zaman?  Kim?
Bir kez olan olay , benzerileri tekrarlanan olgudur.
 
 GOOGLE SİTE
     ve  veya  İse  ancak ancak ve ancak   
Bilgiye ayırt edici biçimde ulaşma,
araştırma,
analiz etme,
paylaşma
  yaratıcı biçimde sunabilme, 
  
MANTIK: 1 Doğru  0 Yanlış anlamına gelir. 
 

 


İş hayatında insan ilişkileri (İnsan iletişim alanı cevre)

Dış ilişkileri müşteriler ortaklar

 iç ilişkiler sınıflandırınız?  Çalışanlar ve çalıştıranlar

İş hayatında:yönetimde, eğitimde, üretimde, tüketimde, pazarlamada,

İlişkileri  düzenleyen kurlalar? Örf  adet gelenek  görenek ahlak din anayasa kanun hukuk yasa mevzuat kararname tüzük yönetmelik içtihat  genelge

Pazarlama ve Ticaret  ? Ticaret; ihtiyaca konu olan, para ile ifade edilebilen bütün değerleri kar gayesi ile alıp satma işidir. Ticaretin fonksiyonu, fazla üretilen ürünleri ihtiyacı olanlara ulaştırmaktır.. Ticaretin Türleri  : Perakende Ticaret  Toptan Ticaret. Dış Ticaret  İhracat (Dış Satım) İthalat (Dış Alım) Ticarette taraflar kimlerdir? Ticari belgeler nelerdir ?Tacir kimdir ? Tacirin  sorumlulkları ve başvurularda (kurumsal belgeler) ve ticarette  belgeler nelerdir?Muhasebe nedir? Muhasebe, ekonomik faaliyetlerde bulunan işletmelerin, finansal (parasal)karakterdeki bütün işlem ve değerlerini kaydetme ve sınıflama ilmidir. fonksiyonları nelerdir? Tesbit,kayıt,izleme, sınıflama, özet, rapor analiz. Bilgi,yorum, yardım-Muhasebede taraflar kimlerdir? Yöneticiler:-.İşletme Sahibi veya Ortaklar: .İşletmede Çalışanlar: İşletmeye Borç Verenler: Kimler muhasebecidir?Serbest Muhasebeci: Serbest Muhasebeci Mali Müşavir: Yeminli Mali Müşavir:

İşletme  bilgi,  fikir,  teşebbüs,  emek,  para,  makine,  malzeme  gibi    unsurlarından hepsinin  veya  birkaçının  bir  araya  getirilerek  planlı  olarak  kurulmuş  bir  düzen  içinde, bunlardan  bir  üretimveya  hizmetin  elde  edildiği,  sistemlerdir. fabrikalar  askeri birlikler, hastaneler, oteller, Okul  İşyerleri hastane hapishane  askeriye  ,spor kulüpleri alışveriş yerleri dinlenme, eğlenme yerleri restaurantlar, okullar, nakliye şirketleri, turizm şirketleri, sigorta şirketleri,  matbaalar,  yayın  evleri,  inşaat  şirketleri,  maden  ocakları,  devletler,  ithalat  ve ihracat firmaları, pazarlama şirketleri, devlet kuruluşları birer işletmelerdir.  Evden  devlete,pazarlamacısından otomobil fabrikasına kadar değişik türde, değişik özellikte ve büyüklükte olan birimler hep birer işletmedir. Firma, kuruluş, teşebbüs ve kurum da Şirket,işyeri,tesis,kurum,kuruluş, teşekkül  Firma ,müessese Fabrika ,atölye Ticarethane İmalathane İşletme Mağza, Galeri Dükkan işletmedir 

İŞLETME ÇEŞİTLERİ Ekonomik bakımından : mal üreten, hizmet üreten, ticari Sektörler bakımından:tarım, ticaret, sanayi, inşaat, ulaştırma, finans, serbest meslek, kiralama,  Sermaye bakımından: özel, kamu, karma, yabancı Hukuki bakımdan: 1. Özel İşletmeler .1.1. Tek Kişi İşletmeleri .1.2.1. Adi Şirket (Ortaklıklar) a) Kolektif Şirket b) Adi Komandit Şirket 1.2.2.2 Sermaye Şirketleri a) Limitet Şirket  b) Anonim Şirket c) Sermaye Payları Bölünmüş Komandit Şirket 1.3. Kooperatifler .2. Kamu İşletmeleri. 2.2.1. Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT)2.2.2. Katma Bütçeli İşletmeler  2.2.3. Döner Sermayeli İşletmeler 2.3. Karma İşletmeler. 3 yabancı sermayeli işletmeler(…a,b,c,d,………………) İşletmelerin birleşmeleri ve anlaşmaları bakımından : Konsorsiyum: Kartel: Konsernler ,kornerler, iş birlikleri : Tröst: Holding: Tam birleşme:  

 

 

İnsan- iletişim alanı- cevre

Teknolojik Çevre Teknoloji, bir toplumun sahip olduğu maddi ve manevi üretim gücüdür. Çoğu, yeni teknoloji maliyet ve kalite avantajı demektir. Bu nedenle yenilikler alanındaki rekabet öteki alanlardaki rekabeti gölgede bırakır.. Bazen bir alandaki mal ya da hizmeti pazarlamak, belirli alanlarda gelişmiş teknolojik ortamın varlığını gerektirir.

Sosyal ve Kültürel Çevre Sosyokültürel çevre; bir toplumun demografik özellikleri, toplumsal yapısı, sosyal kurumlave kültürel yapısı gibi alt elemanlardan oluşur.. Demografik özellik; nüfusun yaş, cinsiyet, meslek, eğitim, şehirleşme, gelir vb. nitelikler itibariyle dağılımı demektir. Kültür; genel olarak bir toplumun sahip olduğu bilgi, beceri, sanat, inanç, gelenek, görenek ve öteki yetenek ve alışkanlıkların tümü olarak tanımlanır. Değişik alt kültürlere mensup insanların renkleri, desenleri hatta marka isimlerini algılamaları farklı olabilmektedir. sergilerken bunu satın alma davranışına da yansıtmak zorundadır Ekonomik cevre  --Beklenmedik OlaylarSon olarak makro çevreyle ilgili kontrol edilemeyen faktörlere yukarıdaki dış çevreyle ilgili faktörler de dahil olmak üzere beklenmedik olayları da(tabii afet, kazalar, gecikmeler vb. ) eklemek gerekir.. YSiyasi ve Yasal Çevre Pazarlamacılar, karar verirken göz önünde tutmaları gereken koşullardan biri desiyasal iktidarların, kamu yönetimlerinin kamuoyu oluşturan kurum ve işletmelerin politikalarının ve düşüncelerinin ne olduğudurE

 

İşletmenin dış çevresi

Rakipler

İş gücü                                                                  Pay sahipleri

Sendika

Meslek örgütleri

Hükümet 

Halk        

satıcılar

tüketiciler

 

Müşteriler   

 

şteri Profili - Tüketici Davranışına Ait Özellikleri ve iletişim araçları Tüketici Davranışı Güdülenmiş Bir Davranıştır.Tüketici Davranışı Dinamik Bir Süreçtir Tüketici Davranışı Çeşitli Faaliyetlerden Oluşur Tüketici Davranışı Karmaşıktır ve Zamanlama Açısından FarklılıklarGösterirT Tüketici Davranışı, Çevre Faktörlerinden Etkilenir. Tüketici Davranışı, Farklı Kişiler İçin Farklılıklar Gösterebilir En Çok Alışveriş Yapanlar Özel Müşteriler . Peşin – Taksitli Alışveriş Yapanlar şterinin Farklı Yönleri   Durumsal Faktörler: Tüketicilerin satın alma zamanı, alışveriş yaptıkları veya satın aldıklayerler, satın alım sırasındaki havaları, durumsal faktörler olarak nitelendirilmektedir. Yaşam Stili: ALİYETİ

ŞTERİNİN DEMOGRAFİK YAPISINI TESPİT ETME Demografik Yapı Cinsiyet Yönünden Dağılımı Yaş Grupları Yönünden Dağılımı Bölge Yönünden Dağılımı Gelir Yönünden Dağılımı Ailenin sosyal düzeyi: TAilenin genel durumu:.Ailenin o andaki durumu:. Ailenin yaşayış tarzı ve hedefi: Ailede karar verme durumu:

şteri Hizmeti Unsuru şteri sayısı ve düzeyi Ödeme biçimi şterilere cevap verebilme

Müşteriyi Teşvik   Kupon Dağıtımı Armağanlar,Gösteriler Örnek ÜRÜN Dağıtımı Piyango ve Yarışmalar       

 

 

İşletmenin iç çevresi kaynakları

 Finansman, iş gören, firma imajı, Kuruluş yeri , üretim, araştırma geliştirme

iŞLETME YÖNETİMİ  planlama,organizasyon (örgütleme)yönlendirme(sevk ve idare )( işbilrilgi - eşgüdüm-korninasyon) kontrol(denetim)

İşletmelerin organizasyonu( örgütlenme):  İşi belirleme, sınıflandırma, çalışanların yetki ve sorumlulukları, araç-gereçler yer

Örgütsel Yapısı :Yönetim genel müdür  yard. Sekreter, halkla ilişkiler , hukuk üretim ( imalat(usta başı) ,planlama, kalite kontrol  )  pazarlama ( satış( satış elemanı) , reklam araştırma) personel ( işe alma, eğitim)  Finansman( bütçe, maliyet, muhasebe, )bilgi işlem   ( yerleşim,bilgisayar ve donanımları, işgüçü

Kuruluş yeri ; Pazar Faktörü:. (ürün, fiat, dağıtım, yer) Hammadde ve Yardımcı Madde Faktörü: Taşıma Faktörü: İşgücü (insan gücü) Faktörü:. Enerji ve Yakıt Faktörü: Teşvik Edici Faktörler: kredi, teşvik ve  vergi indirimleri devletin Konum veya Arazi Özellikleri: iklim koşulları, arsa bedeli ve kuruluş giderleri askeri tehlilke engelleyici  Faktörler:

En uygun işletme Büyüklüğü veya Üretim Kapasitesinin Seçimi İşletme büyüklüğü belirlenirken; Kurulacak üretim birimlerine hammadde ve yardımcı madde temin edebilecek çok sayıda tedarik (kaynak) noktası, çok sayıda aday kuruluş yerine yakınlık, (Üretim planı çıkarılmalıdır.)

, Üretim Planlaması İçin Aşağıdaki Girdilerin Bilinmesi Gerekir

Üretim Planının Yapılmasının Nedenleri Üretim Planlaması Yapmanın Yararları

Üretim Çeşitleri : Mal Üretimi Siparişe Göre Üretim Seri Üretim Devamlı Üretim Aralıklı Üretim.  Karışık Üretim Hizmet Üretimi

. Mal ve hizmetleri birbirinden ayıran özellikler aşağıdaki gibidir:Mallar Hizmetler

En uygun üretim teknolojisinin veya üretim yönetiminin seçimi, üretim teknolojileri, üretim yönetimi

Firma imajı Mağaza ne zamandır var? Mağaza nasıl biliniyor? Kapsadığı coğrafik alan (şubelerinin dağılımı) Hedef pazarı Mağazanın konumu  

Mağaza İmajı Bir olay veya durumun iz bırakmasına imaj denilmektedir Orta ve alt gelir grupları için itibarmağazalar israf, savurganlık, gösteriş, lüks olarak algılanabilir. Bunun tersine yüksek gelir grupları için aynı mağazalar seçkin, farklı, prestijli ve moda bilinçli imajı taşıyabilirler Fiziksel Unsurlar Giriş, vitrin, ön cephe Mağazanın etrafı Otoyollara bağlantısı ve otopark olanağı Yer döşemesi, renkleri, ışıklandırma, ses Yürüme alanı genişliği, giyinme yerleri Teknoloji, temizlik ÜRÜNün sunuluşu Bilgilendirme    

 Pazarlama, hem bilgi toplayıp sistemler oluşturma yönüyle bir bilim hem de özeluygulama yöntem ve teknikleri geliştirildiği için bir sanattır

Pazarlama organizasyonu F)Pazarlama yönetimi kavramları G)Pazarlama yöntemleri Pazarlama ve Satış Ticari işletmeler mal ve hizmet  üretip satan ve bunun sonucu kâr elde eden ekonomik birimlerdir.... Pazarlama ürün ve hizmetlerin üreticiden tüketiciye doğru akışına yön verilmesini sağlayan bir işletme faaliyetidir.

Pazar çeşitleri Tüketici Pazarı-Örgütsel Pazarlar.- Üreticiler Pazarı- Aracılar Pazarı.- Kurumlar Pazarıİ - Devlet Pazarı-Uluslararası Mal Pazarı  Pazarların Yapısı ve Özellikleri

Pazar Araştırması:Problemin Tanımlanması -Araştırmanın Planlanması-.Araştırma Planın Uygulanması -.2.3.4.Verilerin Analiz ve Yorumu-.Araştırma Raporunun Hazırlanması : 2.3.6. Veri Toplama Metotları-2.3.6.1. Ön (Birincil)AraştırmaBu kaynaklar üç başlık altında toplanır. Anket, gözlem ve deney. Anket Yöntemi:.Birebir (yüz yüze) Görüşme Metodu   .Telefonla Anket Yöntemi    .Mektupla Anket Yöntemi. Gözlem Yöntemi. Deney Yöntemi  ,,. İkincil Araştırma     .İşletme içi kaynaklar     İşletme dışı kaynaklar

Pazarlamanın toplum ,tüketiciler üzerindeki etkileri

Pazarlama karması ( dört p )

ÜRÜN , ürün çeşitleri kalilte ve bicim

ürün hizmetleri,markalama,ambalajlama

etiketlemeGüvenirlik ve yaratıcılık

Yeni Mal Kararları,

Fikir Yaratma -Fikir Eleme Aşaması

Geliştirmeye Karar Verme.                                                       

DAĞITIM VE YER

Dağıtım kanalları ve yapıları

Stoklar

Depolama hizmetleri

Envanter kontrolü

Çıkış ve satış noktaları

Taşıma ve taşıyıcılar

Temel Dağıtım Tercihleria) Firmanın kendi satış elemanlarıb) Satış mümessilic) Bayi (Distribütör) ve Bayi secimi  3) rakip firmalar

FİYAT, Fiyat düzeyi ve fiyat aralıkları Rakiplerle karşılaştırma

Asıl fiyatın saptanması

Fiyat değişiklikleri

İndirimler

Ürün  gönderme koşulları

Ödeme koşulları

Kredili satış koşulları

TUTUNDURMA satış çabaları Hedef Kitle  B) Müşteri ilişkileri Müşteri talepleri4) Etkin müşteri ilişkileri

Tanıtım ve reklam İşlevleri Bilgilendirme, İşlevi İkna Etme İşlevi, Hatırlatma İşlevi ,Destekleme İşlevi ,Değer Katma İşlevi

Reklâm Araçlarının Seçimi Yazılı ve resimli reklamlar (Gazete, dergi, broşür, ilan, tabela vb.) Sesli reklamlar (Radyo, hoparlör, telefon vb.) Işıklı reklamlar (Sinema, film, televizyon vb.) Malın kendisiyle yapılan reklamlar (Vitrinler, sergiler, fuarlar, eşantiyonlar vb.)

Reklam Çeşitleri  Marka Reklamı    ürün Reklamı  Kurum Reklamı Satış Şirketleri Aracılığıyla Üretici Firma Reklamı

şteriyi İkna Çabaları., Reklâmlarda ikna, tüketicilerin psikolojik olarak çekilebilmesine dayandırılır. Tutumlar, nedenler, mantık ve duygular, ikna paketinin unsurlarıdır ve inancı yönlendirir. Satın aldığımız her ÜRÜN hakkında bir şeylere inanırız

Kişisel satış ,Doğrudan pazarlama ,Satış geliştirme

Satış artırıcı özel çabalar,Halkla ilişkiler

sergi ve fuarlarda firma tanıtımı A-Ürünün iç ve dış pazarlarda tanıtılması

Fuar ve Sergiler İşletmelerin bir taraftan mevcut ve potansiyel alıcılara, aracılara ulaşmasında birtaraftan da hem pazara hem de rakiplere ilişkin bilgi toplamasında fuarlar önemli bir rol oynamaktadır.... Özellikle uluslararası düzeyde bu tür katılımlar sadece işletme için değil, kurulacak uzun dönemli ilişkilerde ülke ekonomisi için de yararlı sonuçlar üretebilecektir Fuarlar, kuruluşların ÜRÜNlerini halka ve ilgililere tanıtmak için düzenlenir. Genel ve ihtisas fuarları şeklindedir..Sergiler ise bir kuruluşu tanıtmak, prestijini artırmak ve alıcılara bilgi vermek içinoluşturulur. Devamlı sergiler, kuruluşun yerleşim alanında ziyaretçilerin çalışmalarını bir süre için gösterime açmak amacıyla yapılan sergilerdir. Bazı özel günlere rastlatılarak daha fazla ilgi çekmesi sağlanabilir. Gezici sergiler ise maliyeti daha fazla olup, halkın ayağına götürüldüğü için diğer sergilere nazaran daha etkilidir.

b)Çeşitleri: b1)Genel (Yatay) b2) İhtisas (Dikey) b3)Tüketici b4)Entegre b5)Solo b6)Bölgesel b7)Ulusalb8) Uluslar arasıb9) EXPO Organizasyonlarıc)Sergi ve Fuarların amaçları

Fuar ve Sergi Düzenlemelerinin Planlanması : 1.aşama: Amaçları belirlemek 2.aşama: Fuar/sergi seçimi 3.aşama: Stand satış gücünü planlamak 4.aşama: Destekleyici tutundurma etkinliklerini sağlamak 5.aşama. Standa düzenlenmesine karar vermek 6.Fuar/sergi sonrası yapılacakları belirlemek 7.aşama: Malzeme ve ekipman ulaştırmak 8. aşama: Sonuçları değerlendirmek 

Fuar ve Sergilerin Yararları 1)Konsantrasyon   2)Motivasyon Sağlama d 3)Ürünün Sunulması 4)Alıcının tepkisinin ölçülmesi 5)Bilinmeyene Ulaşma  6)Rekabeti İzleme  7)Mali Yardım Yeni Acenteler Bulma Ve Mevcut Acenteleri Destekleme İmkanı9)İmaj oluşturma ve güçlendirme

e) Sergi ve Fuarların Önemi  1)Tüketiciler Açısından Önemi 2)Kitle İletişim Aracı Olarak Önemi 3)Düzenlendiği Şehre-Bölgeye Kazandırdıkları Açısından Önemi 4)Pazarlama İletişimi Açısından Önemi 5)Fuarların Müşteri İlişkileri Açısından Önemi

a)) Fuar öncesi yapılacak hazırlıklar  b) Fuar süresince yapılacak İşlemler c) Fuar sonrası yapılacak işlemler  d)

Fuarda ürün teşhir derken dikkat edilmesi gereken hususlar.

http://hayret3.tr.gg/E-KITAP.htm
http://www.devletarsivleri.gov.tr/Forms/pgArchiveMain.aspx
http://www.tuik.gov.tr/Start.do
http://www.mkutup.gov.tr/
ELEKTRONİK   KİTAP  teknoses.com/   Dinlemek istediğiniz metni bu adresdeki programa  kopyala, yapıştır yaparsanız SESLİ DİNLEYEBİLİRSİNİZ.